Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Farquarson
#752630 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM2
Ch−¬ng i
nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ oda
i)
Nguån vèn oda
1) Kh¸i niÖm ODA
ODA bao gåm c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, viÖn trî cã hoµn l¹i hoÆc tÝn
dông −u ®·i cña c¸c chÝnh phñ, c¸c tæ chøc liªn chÝnh phñ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ chøc thuéc hÖ thèng Liªn Hîp Quèc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ dµnh cho c¸c n−íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn.
C¸c ®ång vèn bªn ngoµi chñ yÕu ch¶y vµo c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm
ph¸t triÓn gåm cã: ODA, tÝn dông th−¬ng m¹i tõ c¸c ng©n hµng, ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi( FDI) , viÖn trî cho kh«ng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ(NGO) vµ tÝn dông t− nh©n. C¸c dßng vèn quèc tÕ nµy cã nh÷ng mèi quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi nhau. NÕu mét n−íc kÐm ph¸t triÓn kh«ng nhËn ®−îc vèn ODA ®ñ møc cÇn thiÕt ®Ó c¶i thiÖn c¸c c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi th× còng khã cã thÓ thu hót ®−îc c¸c nguån vèn FDI còng nh− vay vèn tÝn dông ®Ó më réng kinh doanh nh−ng nÕu chØ t×m kiÕm c¸c nguån ODA mµ kh«ng t×m c¸ch thu hót c¸c nguån vèn FDI vµ c¸c nguån tÝn dông kh¸c th× kh«ng cã ®iÒu kiÖn t¨ng tr−ëng nhanh s¶n xuÊt, dÞch vô vµ sÏ kh«ng cã ®ñ thu nhËp ®Ó tr¶ nî vèn vay ODA
.
2) §Æc ®iÓm cña ODA
Nh− ®· nªu trong kh¸i niÖm ODA lµ c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, viÖn
trî cã hoµn l¹i hoÆc tÝn dông −u ®·i. Do vËy, ODA cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: Thø nhÊt, Vèn ODA mang tÝnh −u ®·i.
Vèn ODA cã thêi gian cho vay( hoµn tr¶ vèn dµi), cã thêi gian ©n h¹n dµi.
Ch¼ng h¹n, vèn ODA cña WB, ADB, JBIC cã thêi gian hoµn tr¶ lµ 40 n¨m vµ thêi gian ©n h¹n lµ 10 n¨m.
Th«ng th−êng, trong ODA cã thµnh tè viÖn trî kh«ng hoµn l¹i( cho kh«ng),
®©y còng chÝnh lµ ®iÓm ph©n biÖt gi÷a viÖn trî vµ cho vay th−¬ng m¹i. Thµnh tè cho kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo thêi gian cho vay, thêi gian ©n h¹n vµ so s¸nh l·i suÊt viÖn trî víi møc l·i suÊt tÝn dông th−¬ng m¹i. Sù −u ®·i ë ®©y lµ so s¸nh víi tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ.
Sù −u ®·i cßn thÓ hiÖn ë chç vèn ODA chØ dµnh riªng cho c¸c n−íc ®ang vµ
chËm ph¸t triÓn, v× môc tiªu ph¸t triÓn. Cã hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt ®Ó c¸c n−íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn cã thÓ nhËn ®−îc ODA lµ:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ODA bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hay tín dụng ưu đãi của chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement