Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuongbanana
#752622 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Kinh nghiệm thu hút vốn FDI ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2
ch−¬ng i:
Lý luËn chung vÒ thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi (FDI:Foreign Direct Investment)

I. Vai trß cña FDI ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vµ c¸c nhµ kinh tÕ vÒ FDI. 1.1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vÒ FDI Theo Lª Nin, trong giai ®o¹n c¹nh tranh tù do, ®Æc ®iÓm cña chñ nghÜa t−
b¶n lµ xuÊt khÈu hµng ho¸, cßn trong giai ®o¹n hiÖn ®¹i lµ xuÊt khÈu t− b¶n. ¤ng
cho r»ng: xuÊt khÈu t− b¶n lµ mét ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n hiÖn
®¹i. Do t− b¶n tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· xuÊt hiÖn hiÖn t−îng “ t− b¶n thõa “, thõa so v¬Ý tØ suÊt lîi nhuËn thÊp nÕu ph¶i ®Çu t− trong n−íc, cßn nÕu
®Çu t− ra bªn ngoµi th× tØ suÊt lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Theo «ng: “Chõng nµo chñ
nghÜa t− b¶n vÉn lµ chñ nghÜa t− b¶n, sè t− b¶n thõa kh«ng ph¶i dïng ®Ó n©ng cao møc sèng cña quÇn chóng trong n−íc ®ã, v× nh− thÕ sÏ lµm gi¶m bít lîi
nhuËn cña bän t− b¶n- mµ lµ ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn b»ng c¸ch xuÊt khÈu t− b¶n
ra n−íc ngoµi, vµo nh÷ng n−íc l¹c hËu. Trong c¸c n−íc l¹c hËu nµy, lîi nhuËn
th−êng cao v× t− b¶n h·y cßn Ýt, gi¸ ®Êt ®ai t−¬ng ®èi thÊp, tiÒn c«ng h¹, nguyªn liÖu rΔ
(1)
. XuÊt khÈu t− b¶n cã ¶nh h−ëng tíi nguån vèn ®Çu t− cña c¸c n−íc
xuÊt khÈu t− b¶n, nh−ng l¹i gióp cho nh÷ng tæ chøc ®éc quyÒn thu ®−îc lîi
nhuËn cao ë n−íc ngoµi. Ngoµi ra xuÊt khÈu t− b¶n cßn b¶o vÖ chÕ ®é chÝnh trÞ ë
c¸c n−íc nhËp khÈu t− b¶n vµ Ýt nhiÒu cã t¸c dông thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, kü thuËt. Nh−ng thùc tÕ nh©n d©n ë c¸c n−íc nhËp khÈu t− b¶n bÞ bãc lét nhiÒu h¬n,
sù lÖ thuéc vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt t¨ng lªn vµ tõ ®ã sù phô thuéc vÒ chÝnh trÞ lµ
khã tr¸nh khái.
Lª Nin cho r»ng : “ ViÖc xuÊt khÈu t− b¶n ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t− b¶n vµ thóc ®Èy hÕt søc nhanh sù ph¸t triÓn ®ã trong nh÷ng n−íc ®·
®−îc ®Çu t− . Cho nªn nÕu trªn mét møc ®é nµo ®ã viÖc xuÊt khÈu cã thÓ g©y ra
mét sù ng−ng trÖ nµo ®ã trong sù ph¸t triÓn cña c¸c n−íc xuÊt khÈu t− b¶n..”
(2)

1.1.2 Quan ®iÓm cña Samuelson vÒ thu hót FDI Samuelson cho r»ng ®a sè c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®Òu thiÕu vèn, møc thu
nhËp thÊp chØ ®ñ sèng ë møc tèi thiÓu do ®ã kh¶ n¨ng tÝch luü vèn h¹n chÕ. §iÒu ®ã ®−îc thÓ hiÖn trong lý thuyÕt “ c¸i vßng luÈn quÈn “ vµ “có huých tõ bªn
ngoµi”. MÆt kh¸c «ng cho r»ng ,ë c¸c n−íc ®ang ph¸t
triÓn, nguån nh©n lùc ®ang bÞ h¹n chÕ bëi tuæi thä vµ d©n chÝ thÊp; tµi nguyªn
khan hiÕm; kü thuËt l¹c hËu vµ gÆp ph¶i trë ng¹i trong viÖc kÕt hîp chóng.Do
(1)

V.I.LªNin: toµn tËp, “Chñ nghÜa ®Õ quèc, giai ®o¹n tét cïng cña chñ nghÜa t− b¶n”,Nxb tiÕn bé,
Matxc¬va,1980,t27,tr456.
(2)
S®d, tr459.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để thực hiện các hđsxkd, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải có vốn. vốn có 2 loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement