Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Shiloh
#752621 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
KÕ ho¹ch 42B
2
PhÇn I : Lý luËn chung vÒ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm

I . Mét sè kh¸i niÖm
1. Lao ®éng .
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng−êi. Lao ®éng lµ hµnh ®éng diÔn ra gi÷a con ng−êi vµ giíi tù nhiªn. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng, con ng−êi vËn dông søc tiÒm tµng trong th©n thÓ m×nh, sö dông c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo giíi tù nhiªn, chiÕm lÊy nh÷ng vËt chÊt trong tù nhiªn, biÕn ®æi nh÷ng vËt chÊt ®ã, lµm cho chóng trë nªn cã Ých cho ®êi sèng cña m×nh. Lao ®éng chÝnh lµ viÖc sö dông søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ yÕu tè tÝch cùc nhÊt ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Nã t¸c ®éng vµ ®−a c¸c t− liÖu lao ®éng vµo ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. NÕu coi s¶n xuÊt lµ mét hÖ thèng gåm ba thµnh phÇn hîp thµnh (ng−êi lao ®éng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, s¶n phÈm hµng ho¸) th× søc lao ®éng lµ mét trong c¸c nguån lùc khëi ®Çu cña s¶n xuÊt.
2. Lùc l−îng lao ®éng
D©n sè trong ®é tuæi lao ®éng cña mét n−íc th−êng ®−îc chia lµm hai bé phËn lµ: d©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ vµ d©n sè kh«ng ho¹t kinh tÕ.
D©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ cßn gäi lµ d©n sè nguån lao ®éng hay lùc l−îng lao ®éng lµ nh÷ng ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng, ®ang lµm viÖc, hoÆc kh«ng cã viÖc lµm nh−ng cã nhu cÇu lµm viÖc. Nh− vËy, lùc l−îng lao ®éng trong ®é tuæi lao bao gåm sè ng−êi cã viÖc lµm vµ sè ng−êi thÊt nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi kh«ng cã viÖc lµm nh−ng cã nhu cÇu t×m viÖc.
D©n sè kh«ng ho¹t ®éng kinh tÕ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ng−êi kh¸c trong ®é tuæi lao ®éng kh«ng thuéc nhãm cã viÖc lµm hoÆc thÊt nghiÖp. Bé phËn nµy bao gåm: nh÷ng ng−êi kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc do tµn tËt èm ®au, mÊt søc kÐo dµi; nh÷ng ng−êi chØ lµm viÖc néi trî cña chÝnh gia ®×nh m×nh vµ ®−îc tr¶ c«ng; häc sinh, sinh viªn trong ®é tuæi lao ®éng; nh÷ng nguêi kh«ng ho¹t ®éng kinh tÕ v× nh÷ng lÝ do kh¸c.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc làm cho người lao động là 1 trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. việt Nam trong quá trình chuyển sang n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement