Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By come_on
#752620 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Ứng dụng marketing vào hoạt động tại sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư phát triển VN
KILOBOOKS.COM
riªng ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng n©ng cao hiÖu
qu¶ viÖc øng dông Marketing trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh.
§Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu nµy em ®· sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«
t¶ vµ chñ yÕu lµ dùa vµo nh÷ng d÷ liÖu thø cÊp ®Ó t×m ra nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm
trong ho¹t ®éng Marketing cña c¸c ng©n hµng ë n−íc ta, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i
ph¸p mang tÝnh chÊt c¸ nh©n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn Minh §¹o vµ c« NguyÔn Thu Hµ
®· tËn t×nh gióp ®ì, h−íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh ®−îc bµi viÕt nµy. Víi tr×nh ®é
cßn nhiÒu h¹n chÕ, l¹i Ýt hiÓu biÕt vÒ ng©n hµng nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng yÕu kÐm vµ thiÕu sãt. Em mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn nhiÖt t×nh
cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em ®−îc tiÕn bé h¬n trong nh÷ng bµi viÕt sau nµy.


Sinh viªn thùc hiÖn


Lª M¹nh C−êng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
qua nghiên cứu và quan sát thực tế cho thấy hầu hết các NHTM VN thời gian qua đã nhận thức được vai trò của hđ Marketing đối với NH và đã có những ứng dụng bướ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement