Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hungmannamsinhbs_hp
#752619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i Häc Kinh TÐ Quèc D©n

2
PhÇn II.
Néi dung

1. §èi t−îng kiÓm to¸n.
1.1. §èi t−îng kiÓm to¸n vµ kh¸ch thÓ kiÓm to¸n.
Phï hîp víi tÝnh tÊt yÕu cña lÞch sö vµ logic biÖn chøng, kiÓm to¸n ph¶i ®−îc h×nh
thµnh mét khoa häc ®éc lËp, kiÓm to¸n cÇn ph¶i cã ®èi t−îng riªng vµ hÖ thèng nh÷ng
th«ng tin ph¶n ¸nh thùc chÊt ho¹t ®éng vµ ph−¬ng ph¸p riªng. §èi t−îng kiÓm to¸n lµ
thùc tr¹ng tµi chÝnh cïng hiÖu qu¶ hiÖu n¨ng cña c¸c nghiÖp vô hay dù ¸n cô thÓ. C¶
thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh còng nh− hiÖu n¨ng, hiÖu qu¶ ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong
mét ®¬n vi cô thÓ ( doanh nghiÖp, xÝ nghiÖp c«ng céng, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¬ quan kinh
tÕ vµ hµnh chÝnh) hoÆc mét dù ¸n mét c«ng tr×nh cô thÓ. Trong quan hÖ chñ së h÷u, c¸c
®¬n vÞ ®ã thuéc së h÷u nhµ n−íc, së h÷u t− nh©n hoÆc hçn hîp. Trong quan hÖ ph¹m vi
mét quèc gia, c¸c ®¬n vÞ nµy cã thÓ h×nh thµnh tõ nguån ®Çu t− trong n−íc, ®Çu t− n−íc
ngoµi hoÆc liªn doanh trong vµ ngoµi n−íc… Tæng hîp c¸c tiªu thøc trªn cã thÓ ph©n
chia c¸c ®¬n vÞ thµnh c¸c kh¸ch thÓ kiÓm to¸n trong quan hÖ víi chñ thÓ kiÓm to¸n.
Th«ng th−êng, kh¸ch thÓ kiÓm to¸n ®−îc ph©n chia trong quan hÖ víi chñ thÓ kiÓm
to¸n nh− sau:
+) Kh¸ch thÓ kiÓm to¸n nhµ n−íc th−êng bao gåm tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã sö
dông nguån ng©n s¸ch nhµ n−íc nh−:
-
C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh do ng©n s¸ch ®Çu t−.
-
C¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc cã 100% vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc.
-
C¸c xÝ nghiÖp c«ng céng thuéc së h÷u nhµ n−íc( 100% vèn NSNN).
-
C¸c c¬ quan kinh tÕ, qu¶n lý cña nhµ n−íc vµ c¸c ®oµn thÓ x· héi.
-
C¸c c¸ nh©n (tµi kho¶n c¸ nh©n) cã nguån tõ NSNN…
+) Kh¸ch thÓ cña kiÓm to¸n ®éc lËp th−êng bao gåm:
-
C¸c doanh nghiÖp vµ xÝ nghiÖp t− (kÓ c¶ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n).
-
C¸c doanh nghiÖp cã 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi.
-
C¸c liªn doanh c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n−íc.
-
C¸c hîp t¸c x· vµ doanh nghiÖp cæ phÇn.
-
C¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n cã nguån kinh phÝ tõ bªn ngoµi ng©n s¸ch nhµ n−íc…
+) Kh¸ch thÓ cña kiÓm to¸n néi bé cã thÓ bao gåm:
-
C¸c bé phËn cÊu thµnh ®¬n vÞ.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kiểm toán ở VN là 1 lĩnh vực còn nhiều mới mẻ, song chúng ta không thể phủ nhận lợi ích mà nó mang lại cho đất nước, công việc của kiểm toán luôn ảnh hưởng tới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement