Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lypele_1990
#752594 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn ThÞ H©n

2
Víi ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o ë ViÖt Nam”
em xin ®−îc ®−a ra mét vµi ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng xuÊt khÈu g¹o vµ c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë n−íc ta.
Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Lý luËn vÒ xuÊt khÈu g¹o. Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o. Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o ë ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n em ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh
cña c¸c thÇy, c« ®Æc biÖt lµ thÇy Hoµng V¨n §Þnh, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c«.
Do tr×nh ®é cã h¹n nªn ®Ò ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em
rÊt mong ®−îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c«.

Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ H©n


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1, lý luận chung về xuất khẩu gạo. chương 2, thực trạng về sx và xk gạo. chương 3. một số giải pháp thúc đẩy xk gạo ở Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement