Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congtungheo_qt
#752585 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Bàn về lý thuyết quyết định thống kê
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
SV: Mai V¨n Hïng - Líp: Thèng kª - 43B
2
1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ
1.1. Kh¸i niÖm
Trong mäi tæ chøc lu«n lu«n tån t¹i nhu cÇu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y
sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy ng−êi ta th−êng
ph¶i x©y dùng vµ lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u.
ViÖc nµy tÊt yÕu ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ c©n nh¾c, lùa chän vµ ®i ®Õn
quyÕt ®Þnh.
1.2. B¶n chÊt
QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña nhµ qu¶n trÞ nh»m ®Þnh ra
ch−¬ng tr×nh vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò ®· chÝn muåi, trªn c¬ së sù hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña hÖ thèng bÞ qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn t−îng cña hÖ thèng ®ã.
1.3. Vai trß
C¸c quyÕt dÞnh vÒ qu¶n trÞ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¸c ho¹t
®éng vÒ qu¶n trÞ. Bëi v×:
- C¸c quyÕt ®Þnh lu«n lu«n lµ s¶n phÈm chñ yÕu vµ lµ trung t©m cña mäi
ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ. Kh«ng thÓ nãi ®Õn ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ mµ thiÕu viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, còng nh− kh«ng thÓ nãi ®Õn viÖc kinh doanh mµ thiÕu dÞch
vô vµ hµng hãa.
- Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c¸c tæ chøc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo
c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ.
- XÐt vÒ mÆt tæng thÓ th× kh«ng thÓ thay thÕ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ
b»ng tiÒn b¹c, vèn liÕng, sù tù ph¸t, sù tù ®iÒu chØnh hoÆc bÊt cø thø tù ®ång b»ng m¸y mãc tinh x¶o nµo.
- Mçi quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ lµ mét m¾t xÝch trong toµn bé hÖ thèng c¸c
quyÕt ®Þnh cña mét tæ chøc nªn møc ®é t−¬ng t¸c ¶nh h−ëng gi÷a chóng víi
nhau lµ cùc kú phøc t¹p vµ hÕt søc quan träng. Kh«ng thËn träng trong viÖc ra quÕt ®Þnh th−êng cã thÓ dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ kh«n l−êng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để ra quyết định nhà quản trị phải hiểu được quy luật để đưa ra quyết định trên cơ sở khoa học. lý thuyết quyết định thống kê trên lý thuyết là 1 cơ sở khoa học
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement