Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By as_df
#752580 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp
KILOBOOKS.COM


2

PhÇn mét
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kinh tÕ hîp t¸c

I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Kinh tÕ hîp t¸c:
1. §Þnh nghÜa
Lµ ph¹m trï hÑp h¬n, ph¶n ¸nh mét ph¹m vi hîp t¸c trong lÜnh vùc kinh tÕ.
M« h×nh kinh tÕ hîp t¸c lóc ban ®Çu xuÊt hiÖn mét c¸ch s¬ khai vµ tù ph¸t kh«ng chØ ë n«ng th«n mµ ë c¶ c¸c thµnh thÞ, kh«ng chØ ë trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ cßn trong nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt dÞch vô kh¸c. C¸c thµnh viªn khëi x−íng ra c¸c m« h×nh kinh tÕ hîp t¸c nµy, th«ng th−êng lµ nh÷ng chñ thÓ ®iÒu khiÓn kinh tÕ tµi chÝnh cã h¹n nªn th−êng bÞ thiÖt thßi, chÞu nhiÒu bÊt lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh trong c¹nh tranh. §Ó cã thÓ kh¸c phôc c¸c khã kh¨n duy tr× c«ng ¨n viÖc lµm cho m×nh, nh÷ng ng−êi cïng lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mét khu vùc ®Þa bµn nhÊt ®Þnh ®· t×m c¸ch liªn kÕt hîp t¸c víi nhau theo tõng tæ tõng nhãm nhá ®ã lµ tiÒn th©n cña c¸c tæ chøc HTX sau nµy.

Kinh tÕ hîp t¸c lµ mét h×nh thøc quan hÖ kinh tÕ hîp t¸c tù nguyÖn, phèi hîp,
hç trî gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ, kÕt hîp søc m¹nh cña tõng thµnh viªn víi −u thÕ søc m¹nh tËp thÓ gi¶i quyÕt tèt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò cña s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng kinh tÕ, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ lîi Ých cña mçi thµnh viªn.
2. C¸c lo¹i h×nh kinh tÕ hîp t¸c.
Trong nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay ®ang tån t¹i nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ hîp
t¸c. Mçi lo¹i h×nh ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng t−¬ng øng. Do ®ã, nã cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng, c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¸t huy t¸c dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Bëi vËy, viÖc lµm râ nh÷ng ®Æc ®iÓm nãi trªn cña tõng lo¹i h×nh kinh tÕ hîp t¸c ®Ó lùa chän nh÷ng lo¹i h×nh phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c h×nh thøc kinh tÕ hîp t¸c ph¸t huy t¸c dông ®em l¹i hiÖu qu¶ cho qu¸ t×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nền kinh tế VN nền kinh tế đang trên đà phát triển sẽ không thể và không bao giờ xóa bỏ 1 cách sạch trơn mô hình kinh tế hợp tác xã. CNXH muốn phát triển đều ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement