Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By socolasua_qnq07
#752579 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Vai trò và mối quan hệ giữa nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
KILOBOOKS.COM
quan hÖ gi÷a hai nguån vèn nµy ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t
huy cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån vèn ®Çu t− víi t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn
kinh tÕ ViÖt Nam. Tõ ®ã chóng ta cã ®−îc c¸i nh×n bao qu¸t vÒ t×nh h×nh
kinh tÕ ®Êt n−íc, nh»m ®Èy m¹nh t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng
cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n−íc m¹nh x· héi c«ng
b»ng v¨n minh. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi: “Vai trß vµ mèi quan hÖ gi÷a hai
nguån vèn trong n−íc vµ n−íc ngoµi trong viÖc thóc ®Èy t¨ng tr−ëng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, lÊy thùc tiÔn ViÖt Nam ®Ó chøng minh”. Chóng
em xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung chÝnh sau:

Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung;
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vai trß vµ mèi quan hÖ gi÷a hai nguån vèn
ë ViÖt Nam;

Ch−¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng
c−êng mèi quan hÖ gi÷a hai nguån vèn.
Th«ng qua ®Ò tµi nµy, ngoµi nh÷ng kiÕn thøc lÝ luËn, chóng em cßn
cã nh÷ng ®Þnh h−íng râ rµng còng nh− sù t×m hiÓu chi tiÕt khi tiÕp xóc víi
thùc tiÔn. Tuy nhiªn do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, chóng em kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt trong c¸ch nh×n tæng thÓ. KÝnh mong thÇy gi¸o
vµ c¸c b¹n nhËn xÐt ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó chóng em hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.
Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Những vấn đề lý luận chung. chương 2. thực trạng vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn ở Việt Nam. chương 3. Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement