Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rheged
#752554 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qảu hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

2
PhÇn néi dung
PhÇn I:. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ë siªu thÞ hµ néi

I.§Æc tr−ng c¬ b¶n cña hÖ thèng siªu thÞ ë Hµ Néi.
H×nh thøc së h÷u ®a d¹ng nh− nhµ n−íc, tËp thÓ c«ng ty TNHH c«ng ty
cæ phÇn, liªn doanh víi n−íc ngoµi . l−îng nh©n viªn phôc vô trong siªu thÞ t−¬ng øng víi mét ®¬n vÞ diÖn tÝch b¸n hµng lµ kh¸ nhiÒu mÆc dï ®©y lµ lo¹i h×nh kinh doanh tù phôc vô, phÇn ®a trong sè hä lµ nh©n viªn b¶o vÖ, nh©n viªn tr«ng gi÷ hµng:
Quy m« siªu thÞ ngµy cµng lín c¶ vÒ diÖn tÝch, kh«ng gian c¶ vÒ sè
l−îng chñng lo¹i hµng hãa- kh¸ch hµng ®Õn ®©y ®Ó cã thÓ xem vµ lùa chän kho¶ng h¬n 150000 mãn hµng b¸ch hãa gia dông cïng thùc phÈm t−¬i kh«, c¸c lo¹i ®å hÊp , thøc uèng ®ãng chai, ®ãng hép…
Tû lÖ hµng néi trong tæng sè doanh thu cña n¨m 1995 kho¶ng 10-30 %
n¨m 1998 n©ng lªn 80-98%. Mét sè siªu thÞ ë trung t©m thµnh phè cã nhiÒu ng−êi n−íc ngoµi sinh sèng, qua l¹i, tû lÖ hµng nhËp ngo¹i cao h¬n . Tuy nhiªn mét sè ®Æc tr−ng næi bËt mµ mäi ng−êi cã thÓ nhËn ra lµ trong siªu thÞ mét sè mÆt hµng thùc phÈm mµ nhÊt lµ ®å t−¬i sèng nh− thÞt, c¸ , rau…chiÕm tû lÖ rÊt nhá.
Ph−¬ng h−íng kinh doanh lµ lo¹i h×nh b¶n lÎ víi sè l−îng lín theo
ph−¬ng thøc tù phôc vô, tù chän. Th«ng qua t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr−êng n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu råi t×m nguån cung øng hµng hãa tõ nhµ s¶n xuÊt, nhµ cung øng trong ngoµi n−íc sau ®ã tr−ng bµy theo c¸ch thuËn tiÖn, b¾t m¾t nhÊt víi chÊt l−îng ®¶m b¶o hµng hãa cã nguån gèc , gi¸ c¶ ®· ®−îc g¾n cïng. Nh×n chung kinh doanh siªu thÞ chñ yÕu lµ qu¶n lý ®ãng vai trß chñ yÕu. Do siªu thÞ lµ lo¹i h×nh kinh doanh míi v¨n minh , hiÖn ®¹i lµ n¬i cung cÊp nh÷ng nh÷ng nguån hµng tin cËy cho ng−êi tiªu dïng, ng−êi tiªu dïng ®Õn ®©y mua cã thÓ tin t−ëng vµo chÊt l−îng cña hµng hãa mµ kh«ng ®¾n ®o g×. Khi mét ng−êi muèn mua mét s¶n phÈm tèt, chÊt l−îng hä th−êng nghÜ ngay ®Õn siªu thÞ, ph¶i ch¨ng ®©y lµ −u ®iÓm lín cña siªu thÞ? Trong kªnh ph©n phèi ng−êi trung gian th−¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn c¬ b¶n cña kªnh nã ®−îc chia thµnh 2 cÊp ®é trung gian b¸n bu«n , trung gian b¸n lÎ. Siªu thÞ còng lµ mét nhµ trung gian trong kªnh ph©n phèi ®Ó ph©n phèi hµng hãa tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ng−êi tiªu dïng cuèi cïng . ng−êi tiªu dïng cuèi cïng gåm ng−êi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Làm thế nào để các siêu thị hoàn toàn hòa nhập vào các bộ phận dân cư, làm thế nào để người dân thích ứng với các siêu thị lớn đúng như các bà nội trợ vẫn dùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement