Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Austen
#752538 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ đầu tư tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Trong giai ®o¹n nµy , viÖc cho phÐp c¸c quü ®Çu t− n−íc ngoµi ho¹t ®éng ë
ViÖt Nam lµ thÝch hîp , nã ®¸p øng mét phÇn vèn cho nhu cÇu vèn n−íc ta . ViÖc nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do sau :
Thø nhÊt , chóng ta ch−a cã nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trªn TTCK
nãi chung vµ ho¹t ®éng cña quü ®Çu t− chøng kho¸n nãi riªng , c¸c quü n−íc
ngoµi vµo ho¹t ®éng t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam sÏ võa ®em l¹i nguån vèn lín cho nÒn kinh tÕ , võa lµ ®éng t¸c th¨m dß tiÒm n¨ng trªn thÞ tr−êng .
Thø hai, c¸c nhµ ®Çu t− ViÖt Nam c¸ nh©n còng nh− c¸c tæ chøc ch−a thÓ
tham gia ®«ng ®¶o vµo quü ®Çu t− nhiÒu , hä cßn ph¶i dÌ dÆt vèn Ýt ái cña m×nh , kh«ng thÓ tËp trung vµo mét kiÓu ®Çu t− cßn xa l¹ nh− vËy .
Thø ba, TTCK ViÖt Nam míi ë giai ®o¹n s¬ khai , ch−a cho phÐp mét møc
giao dÞch n¨ng ®éng chøng kho¸n chØ ®Çu t− do quü ph¸t hµnh . ViÖc rót vèn cña c¸c nhµ ®Çu t− ra khái quü nµy nÕu kh«ng ®−îc mua b¸n cæ phÇn trùc tiÕp vãi nhau th× ph¶i thùc hiÖn ë c¸c së giao dÞch n−íc ngoµi .
Nãi tãm l¹i , c¸c quü ®Çu t− do ng−êi n−íc ngoµi thµnh lËp vµo ho¹t ®éng
®Çu t− vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam vï¨ gióp cho ph¸t triÓn , võa t¹o ra b−íc khëi ®éng cho ngµnh quü , gÝp ViÖt Nam häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lÝ quü ®Çu t−.
§Æc ®iÓm cña 5 quü thµnh lËp sím nhÊt ë ViÖt Nam :
§©y ®Òu lµ nh÷ng quü t− nh©n vµ ho¹t ®éng d−íi h×nh thøc quü ®ãng .
C¸ch thøc hoµn vèn cña c¸c quü lµ kh¸c nhau , cã thÓ hoµn vèn vµo mét thêi
®iÓm Ên ®Þnh , hoÆc cho phÐp chiÕt khÊu sau mçi thêi h¹n nhÊt ®Þnh …ChÝnh s¸ch hoµn vèn cña c¸c quü ®−îc tãm t¾t nh− sau :
Môc ®Ých cña c¸c quü th−êng lµ t¨ng tr−ëng vèn trong dµi h¹n . Ph−¬ng thøc ®Çu t− ®a d¹ng : C¸c quü kh«ng chØ ®Çu t− b»ng c¸ch mua cæ
phiÕu cña c¸c c«ng ty mµ cã thÓ ®−a vµo ViÖt Nam d−íi c¸c kho¶n vay nî .
Mét sè quü cßn tËp trung ®Ó cã ®−îc cæ phiÕu kiÓm so¸t cña c¸c c«ng ty . Ph−¬ng thøc ®Çu t− cña c¸c quü :
Khi ®Çu t− vµo ViÖt Nam , c¸c quü ®Çu t− n−íc ngoµi tËn dông ®−îc nh÷ng
thuËn lîi sau :
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quỹ đầu tư chứng khoán. Chương 2: Khái quát về quỹ đầu tư tại một số nước trên thế giới. Thực trạng các quỹ đầu tư tại Việt nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement