Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Baron
#752536 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị
KILOBOOKS.COM

2
Trong nh÷ng n¨m ®¸nh Mü, ®¸nh nguþ (1965-1975), ta ®· cã nhiÒu biÖn
ph¸p "chÕ biÕn" c¸c lo¹i ngo¹i tÖ do quèc tÕ viÖn trî ®Ó chi viÖn cho ChÝnh phñ
c¸ch m¹ng l©m thêi. Céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶i
phãng miÒn Nam. Sau ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1974 ta ®· quÐt s¹ch tiÒn nguþ,
cho l−u hµnh mét ®ång tiÒn thèng nhÊt trong c¶ n−íc. Trong giai ®o¹n lÞch sö Êy
cã c«ng lao ®ãng gãp cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i
hèi nãi riªng.
Ngµnh ng©n hµng cïng víi sù ®æi míi chung cña toµn ®Êt n−íc, ®· cã
nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng kÓ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng, ngµy cµng thÓ hiÖn râ vai
trß ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Lµ ng−êi ®¹i diÖn cho Nhµ n−íc trong
viÖc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, ng©n hµng Nhµ n−íc (NHNN) ®· cã nh÷ng chÝnh
s¸ch ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt lµ
chÝnh s¸ch qu¶n lý dù tr÷ ngo¹i hèi.
B¶n tiÓu luËn víi nhan ®Ò "§¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i
hèi ë ViÖt Nam trong thêi gian qua vµ nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ
" chØ xin
tr×nh bÇy giíi h¹n c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i hèi trong thêi gian tõ n¨m 2001 trë l¹i
®©y.
Víi kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu thiÕu
sãt, em mong thÇy c«, c¸c b¹n quan t©m ®ãng gãp, gióp ®ì ®Ó em hoµn thiÖn h¬n
nh÷ng kiÕn thøc nµy vµ cã sù hiÓu biÕt s©u réng h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong bé m«n ®· gi¶ng
d¹y, h−íng dÉn nhiÖt t×nh ®Ó em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế và phi kinh tế giữa các quốc gia và lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement