Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghan123
#752534 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn
KILOBOOKS.COM
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc

2
PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ n
C¬ së lý luËn vÒ n
C¬ së lý luËn vÒ n
C¬ së lý luËn vÒ nguån lao ®éng vµ sö dông ngu
guån lao ®éng vµ sö dông ngu
guån lao ®éng vµ sö dông ngu
guån lao ®éng vµ sö dông nguån lao ®éng
ån lao ®éng
ån lao ®éng
ån lao ®éng
ë n«ng th«n
ë n«ng th«n
ë n«ng th«n
ë n«ng th«n
I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n liªn quan ®Õn nguån lao ®éng vµ sö dông nguån lao
®éng ë n«ng th«n.
1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n:
a) Kh¸i niÖm chung vÒ lao ®éng.
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng−êi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt chÊt tù
nhiªn thµnh cña c¶i vËt chÊt cÇn thiÕt cho ®êi sèng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, con ng−êi sö c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi t−îng lao ®éng nh»m t¹o ra
s¶n phÈm phôc vô cho lîi Ých cña con ng−êi. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn chñ yÕu cho tån
t¹i cña x· héi loµi ng−êi, lµ c¬ së cña sù tiÕn bé vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi. Nã lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh cña bÊt cø qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo. Nh− vËy ®éng lùc cña qu¸
tr×nh triÕn kinh tÕ, x· héi quy tô l¹i lµ ë con ng−êi. Con ng−êi víi lao ®éng s¸ng t¹o
cña hä ®ang lµ vÊn ®Ò trung t©m cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. V× vËy,
ph¶i thùc sù gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng thiªn
nhiªn, tr−íc hÕt gi¶i phãng ng−êi lao ®éng, ph¸t triÓn kiÕn thøc vµ nh÷ng kh¶ n¨ng
s¸ng t¹o cña con ng−êi. Vai trß cña ng−êi lao ®éng ®èi víi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
®Êt n−íc nãi chung vµ kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng lµ rÊt quan träng.
Nguån lao ®éng lµ toµn bé nh÷ng ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao
®éng ( theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc: nam cã tuæi tõ 16-60; n÷ tuæi tõ 16-55).
Lùc l−îng lao ®éng lµ bé phËn cña nguån lao ®éng bao gåm nh÷ng ng−êi trong
®é tuæi lao ®éng, ®ang cã viÖc lµm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nh÷ng ng−êi thÊt
nghiÖp nh−ng cã nhu cÇu t×m viÖc lµm
b) Kh¸i niÖm nguån lao ®éng ë n«ng th«n.
- Kh¸i niÖm vÒ nguån lao ®éng n«ng th«n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Cơ sở lý luận về nguồn lao động ở nông thôn. I. Các khái niệm cơ bản liên quan đến nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn. 1. Các khái cơ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement