Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By heomay_7
#752525 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và vận dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§ Ò ¸n l ý t h u yÕ t TC TT

nh»m kh¾c phôc nh÷ng nh−îc ®iÓm cña thuÕ doang thu, ®ång thêi ®−a vµo sö dông mét h×nh thøc thuÕ hiÖn ®aÞ phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ThuÕ GTGT lµ mét s¾c thuÕ tiªn tiÕn cña h×nh thøc thuÕ, thÓ hiÖn ®−îc vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Møc ®é thµnh c«ng trong viÖc ¸p dông luËt thuÕ míi nµy nh− thÕ nµo tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng vËn dông vµ thùc tÕ ë mçi n−íc.
Xung quanh viÖc ¸p dông VAT, vµo ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu b¨n
kho¨n, khóc m¾c tõ gi¸, thuÕ suÊt, hay lµ khÊu trõ thuÕ… Ngoµi nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®−îc. Ta cÇn nghiªn cøu s©u nh÷ng khã kh¨n, khóc m¾c t×m ra nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p, h−íng kh¾c phôc nh»m hoµn thiÖn h¬n luËt thuÕ GTGT, ®ång thêi nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong khi ¸p dông luËt thuÕ nµy.
§Ò tµi ®−îc hoµn thµnh nhê cã sù t×m hiÓu s¸ch b¸o, t¹p chÝ, nghiªn
cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ GTGT vµ cã sù h−íng dÉn cña thÇy c« phô tr¸ch.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xung quanh việc áp dụng VAT, vào Việt Nam còn rất nhiều băn khoăn, khúc mắc từ giá, thuế suất hay là khấu trừ thuế. ngoài những thành công đạt được
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement