Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By helen_bui_1987
#752508 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Xuất khẩu hàng hóa của việt Nam vào thị trường Hoa kỳ
KILOBOOKS.COM
1.
ThuËn lîi.............................................................................................17
2. Khã kh¨n vµ th¸ch thøc........................................................................19
III. XuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Hoa Kú trong nh÷ng n¨m
võa qua..........................................................................................20
IV. Nh÷ng h¹n chÕ cña xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam sang thÞ trêng Hoa
Kú........................................................................................................23
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam
vµo thÞ trêng Hoa Kú......................................................................26
I. Gi¶i ph¸p chung........................................................................................26
1.
VÒ phÝa nhµ níc................................................................................26
2.
VÒ phÝa doanh nghiÖp........................................................................29
II. Gi¶i ph¸p cô thÓ cho mét sè mÆt hµng.....................................................32
1.
Hµng dÖt may.....................................................................................32
2.
Hµng giµy dÐp....................................................................................33
3.
Nhãm hµng thuû s¶n..........................................................................34
4.
Hµng n«ng s¶n...................................................................................35
5.
§å gç.................................................................................................35
PhÇn kÕt luËn..............................................................................................37
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o....................................................................39


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xuất khẩu hàng hóa là 1 hoạt động quan trọng trong thương mại quốc tế không những đem lại nguồn ngoại tệ phục vụ cho sự nghiệp CNH HĐH của nước ta mà còn là 1 t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement