Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yumi_love_boy_l0c_ch0c
#752502 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

Hµ Néi: 12- 2003
2
yÕu t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi thÞ
tr−êng B§S...................................................................................................
I. Quan ®iÓm cña ®¶ng vµ nhµ n−íc viÖt nam vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa .................................
II. Nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhµ
n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ................................................................................
C. kÕt luËn ...................................................................................................
tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
BĐS khi tham gia thị trường trở thành 1 loại hàng hóa đặc biệt mà không 1 NN nào bỏ qua việc định hướng, điều tiết và kiểm soát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement