Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hellangel_85
#752493 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp công nghiệp nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
§Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ë n−íc ta hiÖn nay
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Danh Dô
1
®¹i diÖn cho ®Êt n−íc ®µm ph¸n kÝ kÕt c¸c hiÖp dÞnh thóc ®Èy th−¬ng m¹i víi c¸c quèc gia kh¸c nh− hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt-Mü n¨m 2000. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nhgiÖp cña chóng ta xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c quèc gia kh¸c. Tuy nhiªn,hiÖu qu¶ cña nã nh− thÕ nµo th× cßn tuú théc vµo c¸c doanh nghiÖp cã c¸c chÝnh s¸ch chiÕn l−îc phï hîp hay kh«ng ®Ó tiÕp cËn thÞ tr−êng vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô.
Trªn ®©y lµ nh÷ng lÝ do chÝnh lµm c¬ së cho em chän ®Ò tµi :“§Èy m¹nh
tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ë n−íc ta hiÖn nay.
Bµi viÕt nµy gåm 3 phÇn : PhÇn I: LÝ luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm. PhÇn II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
ViÖt nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
PhÇn III: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thu s¶n
phÈm trong c¸c doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, do ®ã em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o, TS Ph¹m V¨n Minh ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy.
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm
trong c¸c doanh nghiÖp
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1. Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm. phần 2. thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở các DNCN. phần 3. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement