Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Caley
#752492 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Các công ty tài chính và sự ra đời phát triển các công ty tài chính ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
§èi t−îng ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n lµ tæng hîp ph©n tÝch kü c¸c m« h×nh CTTC
ë ViÖt Nam còng nh− môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c CTTC nµy. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kÓ trªn, ®Ò ¸n sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, gi÷a ph−¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng víi duy vËt lÞch sö tõ c¸i chung ®Õn c¸i riªng, tõ chi tiÕt ®Õn tæng hîp sö dông c¸c tµi liÖu ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan khoa häc toµn diÖn nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra.
4. KÕt cÊu cña ®Ò ¸n.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò ¸n chia lµm 4 ch−¬ng.
Ch−¬ng I
: Sù ra ®êi ph¸t triÓn vµ b¶n chÊt cña tµi chÝnh.
Ch−¬ng II
: Tæng quan vÒ hÖ thèng tµi chÝnh.
Ch−¬ng III
: C¸c c«ng ty tµi chÝnh.
Ch−¬ng IV
: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh ë ViÖt
Nam hiÖn nay
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động của các công ty tài chính trên thế giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ, tính ưu việt của các CTTC này đã tạo nên 1 kênh dẫn vốn rất quan trọng đến cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement