Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By autranphuong_trinh
#752490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án quản lý chiến lược trong các DNVVN ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
SV
SV
SV
SV ---- Mai V¨n C«ng
Mai V¨n C«ng
Mai V¨n C«ng
Mai V¨n C«ng---- QLKT
QLKT
QLKT
QLKT ---- 40B Trang
40B Trang
40B Trang
40B Trang

2
PhÇn I.
Lý luËn chung vÒ chiÕn l−îc vµ qu¶n lý chiÕn l−îc kinh doanh
cña doanh nghiÖp.
Kh¸i qu¸t chung vÒ chiÕn l−îc kinh doanh.
1. C¸c c¸ch tiÕp cËn chiÕn l−îc.

NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ kÓ tõ khi Chñ NghÜa T− B¶n ra ®êi, nã ®¸nh dÊu
mét b−íc ngoÆt v« cïng quan träng trong lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng−êi. Lóc míi xuÊt hiÖn, sù
ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm nh−ng tõ thËp niªn 60 trë l¹i ®· cã sù
ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lý thuyÕt qu¶n trÞ hiÖn ®¹i. §ã lµ sù tÊt yÕu ph¶i vËn dông khoa häc trong
qu¶n lý. Do sù ph¸t triÓn theo nhiÒu h−íng kh¸c nhau cña nhiÒu tr−êng ph¸i nªn còng cã c¸c c¸ch
tiÕp cËn chiÕn l−îc kh¸c nhau.
Thùc ra "chiÕn l−îc" lµ thuËt ng÷ ®−îc dïng trong qu©n sù tr−íc tiªn, nã chØ sù m−u l−îc, s¸ch
l−îc chØ huy qu©n ®éi chiÕn ®Êu. Trong qu©n sù lµ giµnh chiÕn th¾ng, trong kinh tÕ lµ ph¶i thµnh
c«ng. Nh− vËy trong qu©n sù hay trong kinh tÕ ®Òu ph¶i ®Æt ra nh÷ng môc tiªu lín, môc tiªu sèng
cßn. Vµ ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®ã c¸c nhµ qu©n sù, nhµ qu¶n lý còng ph¶i t×m ra c¸c gi¶i
ph¸p, c¸c c«ng cô dùa trªn môc tiªu vµ néi lùc. "BiÕt ng−êi biÕt ta tr¨m trËn tr¨m th¾ng". ThuËt ng÷
chiÕn l−îc ®· ®−îc sö dông trong qu¶n lý do vai trß quan träng cña nã ®èi víi viÖc t×m ra c¸ch qu¶n
lý phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt.
Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ chiÕn l−îc. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quan niÖm sau:
• Theo Michael Porter th×: "chiÕn l−îc lµ nghÖ thuËt t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh".
• Alain Thretar l¹i cho r»ng: "chiÕn l−îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt mµ doanh nghiÖp dïng
®Ó chèng l¹i sù c¹nh tranh vµ dµnh th¾ng lîi".
• Genral Aileret l¹i ®−a ra quan niÖm: "chiÕn l−îc lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng con ®−êng vµ
nh÷ng ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu ®· ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch".
• Theo William J. Glueck, trong cuèn "Business Policy and Strategic Management" «ng ®·
kh¼ng ®Þnh: "chiÕn l−îc kinh doanh lµ mét lo¹i khoa häc mang tÝnh toµn diÖn, tÝnh phèi
hîp vµ tÝnh thèng nhÊt ®−îc thiÕt kÕ nh»m ®¶m b¶o c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña ®¬n vÞ kinh
doanh sÏ ®−îc thùc hiÖn tèt ®Ñp".
• T¸c gi¶ cuèn "ChiÕn l−îcę ®−a ra quan niÖm mang ®Çy tÝnh to¸n häc: ęchiÕn l−îc cña
doanh nghiÖp lµ sù ph¸c ho¹ nh÷ng quü ®¹o tiÕn triÓn ®ñ v÷ng vµ l©u dµi, chung quanh
quü ®¹o ®ã cã thÓ s¾p ®Æt nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c cña doanh
nghiÖpę.
• Trong khi ®ã G. D. Smith, D. Birtell l¹i cho r»ng: "chiÕn l−îc ®−îc ®Þnh ra nh− lµ khoa
häc tæng qu¸t dÉn d¾t hoÆc h−íng dÉn c«ng ty ®i ®Õn môc tiªu mong muèn, c¸c khoa häc
nµy t¹o c¬ së cho c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thñ ph¸p t¸c nghiÖp".
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thị trường thì vô cùng biến động, do đó cần có 1 công cụ ứng phó với sự biến động này. công cụ này phải dự báo được những thay đổi của thị trường cả theo c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement