Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conanghamchoi_31292
#752463 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Chính sách tỷ giá của Trung quốc và tác động của nó tới thương mại trung quốc và một số nước
KILOBOOKS.COM


2
1. NH÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i, t¸c ®éng cña nã tíi th−¬ng m¹i.
1.1
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸
hèi ®o¸i.

Tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn nh÷ng c©n b»ng bªn ngoµi mµ
cßn t¸c ®éng ®Õn c¶ nh÷ng c©n ®èi bªn trong nÒn kinh tÕ. Ph©n tÝch nh÷ng t¸c ®éng chñ yÕu cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®Õn th−¬ng m¹i nãi riªng vµ
nÒn kinh tÕ nãi chung gióp chóng ta thÊy râ tÇm quan träng còng nh− vai trß cña nã ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n−íc. §ã còng lµ c¬ së cho
viÖc lùa chän chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖn nay ®−îc c¸c chÝnh phñ rÊt
coi träng.
1.1.1
Tû gi¸ hèi ®o¸i.

Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña mét quèc gia tÝnh
b»ng tiÒn tÖ cña mét n−íc kh¸c, hay lµ quan hÖ so s¸nh vÒ mÆt gi¸ c¶ gi÷a
hai ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia kh¸c nhau. Nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ b¾t nguån tõ nhu cÇu trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trùc tiÕp tõ quan hÖ
tiÒn tÖ gi÷a c¸c quèc gia. VÒ c¬ b¶n, ph©n tÝch vÊn ®Ò tû gi¸ cÇn tËp trung chó träng vµo hai vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®éng
cña tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i.
1.1.1.1 C¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi tû gi¸ hèi ®o¸i.


Ngµy nay, tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng rÊt th−êng xuyªn vµ thÊt th−êng.
Sù t¨ng hay gi¶m cña tû gi¸ hèi ®o¸i chÞu ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, trong ®ã ta chia hai d¹ng : ®ã lµ nh©n tè c¬ b¶n lµm thay ®æi tû gi¸ dµi
h¹n vµ nh©n tè ng¾n h¹n.
Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n lµm thay ®æi tû gi¸ dµi h¹n:

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chính sách tỷ giá, đương nhiên không phải là 1 ngoại tệ, với chính sách tỷ giá hiện nay của mình, Trung Quốc đang dần trở thành nguồn cung cấp hàng hòa cho toàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement