Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vu_thu_tphd
#752456 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I:
Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng ty cæ phÇn vµ cæ phÇn ho¸

1.1. C«ng ty cæ phÇn
1.1.1. Kh¸i niÖm:
C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn cïng nhau gãp
vèn, cïng nhau chia lîi nhuËn, cïng nhau chÞu lç t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi vèn cña m×nh gãp vµo c«ng ty.
LuËt c«ng ty n−íc ta (bµn hµnh 21/12/1990) vµ ®−îc söa ®æi ngµy
22/6/1994 quy ®Þnh c«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã:
- Sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt
nhÊt lµ b¶y.
- Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®−îc nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn.
Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu.
- Cæ phiÕu ®−îc ph¸t hµnh cã thÓ cã ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ
phiÕu cña s¸ng lËp viªn, cña thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ cæ phiÕu cã ghi tªn.
- Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn cã thÓ tù do chuyÓn nh−îng. Cæ phiÕu cã ghi
tªn chØ ®−îc chuyÓn nh−îng nÕu cã sù ®ång ý cña héi ®ång qu¶n trÞ.
1.1.2.¦u ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
* C«ng ty cæ phÇn lµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh huy ®éng tËp
trung ®−îc nhanh sè vèn quy m« lín vµ hiÖu qu¶ cao.
B»ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu, c«ng ty cæ phÇn cã thÓ huy
®éng thu thó ®−îc nh÷ng kho¶n tiÒn nhá bÐ, t¶n m¹n nhµn rçi trong x· héi, tËp trung l¹i thµnh nh÷ng kho¶n vèn lín ®Çu t− vµo nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc ®ßi hái l−îng vèn lín vµ dµi h¹n, mµ mçi c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tÝch luü ®−îc. §©y lµ −u ®iÓm lín nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn, kh¸c biÖt so víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c bëi v× c«ng ty cæ phÇn lµ lo¹i h×nh doanh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cổ phần hóa DNNN là 1 giải pháp quan trọng để đổi mới quan hệ sở hữu trong DNNN. cổ phần hóa DNNN nhằm đa dạng hóa hình thức sở hữu, đổi mới cách quản lý
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement