Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dangtienvu1986
#752455 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án ODA nguồn vốn đầu tư cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng i
nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ oda
i)
Nguån vèn oda
1) Nguån gèc ra ®êi cña ODA
Qu¸ tr×nh lÞch sö cña ODA cã thÓ ®−îc tãm l−îc nh− sau: Sau ®¹i chiÕn thÕ giíi thø II c¸c n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· tho¶ thuËn vÒ sù trî gióp d−íi d¹ng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc cho vay víi ®iÒu kiÖm −u ®·i cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. Tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ WB( Ng©n hµng thÕ giíi) ®· ®−îc thµnh lËp t¹i héi nghÞ vÒ tµi chÝnh- tiÒn tÖ tæ chøc th¸ng 7 n¨m 1944 t¹i Bretton Woods( Mü) víi môc tiªu lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng tr−ëng phóc lîi cña c¸c n−íc víi t− c¸ch nh− lµ mét tæ chøc trung gian vÒ tµi chÝnh, mét ng©n hµng thùc sù víi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ®i vay theo c¸c ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó råi cho vay tµi trî ®Çu t− t¹i c¸c n−íc. TiÕp ®ã mét sù kiÖn quan träng ®· diÔn ra ®ã lµ th¸ng 12 n¨m 1960 t¹i Pari c¸c n−íc ®· ký tho¶ thuËn thµnh lËp tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ vµ ph¸t triÓn( OECD). Tæ chøc nµy bao gåm 20 thµnh viªn ban ®Çu ®· ®ãng gãp phÇn quan träng nhÊt trong viÖc dung cÊp ODA song ph−¬ng còng nh− ®a ph−¬ng. Trong khu«n khæ hîp t¸c ph¸t triÓn , c¸c n−íc OECD ®· lËp ra c¸c uû ban chuyªn m«n trong ®ã cã uû ban hç trî ph¸t triÓn ( DAC) nh»m gióp c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−. KÓ tõ khi ra ®êi ODA ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn sau: Trong nh÷ng n¨m 1960 tæng khèi l−îng ODA t¨ng chËm ®Õn nh÷ng n¨m 1970 vµ 1980 viÖn trî tõ c¸c n−íc thuéc OECD vÉn t¨ng liªn tôc. §Õn gi÷a thËp niªn 80 khèi l−îng viÖn trî ®¹t møc gÊp ®«i ®Çu thËp niªn 70. Cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Õn nh÷ng n¨m 1990 vÉn t¨ng nh−ng víi tû lÖ thÊp. N¨m 1991 viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ®· ®¹t ®Õn con sè ®Ønh ®iÓm lµ 69 tû USD theo gi¸ n¨m 1995. N¨m 1996 c¸c n−íc tµi trî OECD ®· dµnh 55,114 tû USD cho viÖn trî b»ng 0,25% tæng GDP cña c¸c n−íc nµy còng trong n¨m nµy tû lÖ ODA/GNP cña c¸c n−íc DAC chi lµ 0,25% so víi n¨m 1995 viÖn trî cña OECD gi¶m 3,768 tû USD . Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 20 vµ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 ODA cã xu h−íng gi¶m nhÑ riªng ®èi víi ViÖt Nam kÓ tõ khi nèi l¹i quan hÖ víi c¸c n−íc vµ tæ chøc cung cÊp viÖn trî (1993) th× c¸c n−íc viÖn trî vÊn −u tiªn cho ViÖt Nam ngay c¶ khi khèi l−îng viÖn trî trªn thÕ giíi gi¶m xuèng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế tiếp nhận, sử dụng vốn và thực hiện các dự án ODA thời gian qua cho thấy ODA thực sự là 1 nguồn vốn quan trọng đối với sự phát triển đất nước ,ODA đã gi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement