Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tim
#752447 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của NHNNVN
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n : Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng
Sinh viªn thùc hiÖn :

NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng
Líp :

1704

2
kinh doanh “ §iÒu nµy lµ thÓ hiÖn rÊt râ hoÆc chÊt l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung
−¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng .
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cña l·i suÊt trªn c¬ së nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc cïng víi nh÷ng kiÕn thøc trong khu©n khæ tµi liÖu cho phÐp , em
xin tr×nh bµy ®Ò tµi :“Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng
Nhµ n−íc ViÖt Nam trong thêi gian qua” Bµn vÒ l·i suÊt cã nhiÒu vÊn ®Ò ®Ò cËp
song trong khu©n khæ cña mét ®Ò ¸n vµ kiÕn thøc cã h¹n, em chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè
cÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª TuÊn NghÜa cïng toµn thÓ c¸c thÇy c«
trong bé m«n TiÒn tÖ Ng©n hµng ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng
Líp : 17.04

Hµ Néi ngµy 15 /03/2002

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Lãi suất với tư cách là 1 trong những công cụ của chính sách tiền tệ được nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu và từ lâu được nhiều quốc gia trên thế giới sử d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement