Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhthien101988
#752446 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án VẤn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

2
hiÖu qu¶... trong ®ã cæ phÇn ho¸ ®−îc coi lµ gi¶i ph¸p hµng ®Çu, cã kh¶ n¨ng mang l¹i lîi Ých hµi hoµ cho Nhµ n−íc còng nh− cho nhiÒu bé phËn x· héi kh¸c.
H¬n n÷a, theo kinh nghiÖm cña mét sè n−íc ph¸t triÓn, viÖc
cæ phÇn ho¸ ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín cho nÒn kinh tÕ - x·
héi , bëi nã g¾n liÒn tr¸ch nhiÖm víi lîi Ých cña nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ, lµm cho hä cÇn cï h¬n, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o h¬n, cã tr¸ch
nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh. Tõ ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi ®−îc n©ng cao râ rÖt.
§øng tr−íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ
nh− hiÖn nay, ®ßi hái ViÖt nam ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ c¶ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ , nh− vËy sÏ chñ ®éng trong vÊn ®Ò héi nhËp vµ quan hÖ quèc tÕ víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu vÒ cæ phÇn ho¸ trong thêi ®iÓm
hiÖn nay tuy kh«ng ph¶i lµ míi mÎ nh−ng l¹i rÊt cÇn thiÕt. Th«ng qua viÖc t×m hiÒu néi dung cña chÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan, chóng ta sÏ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸ch quan h¬n vÒ
hiÖu qu¶ còng nh− nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cña cæ phÇn ho¸, tõ ®ã cã thÓ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng h¹n chÕ ®ã.
Víi lý do trªn, mÆc dï tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ,
nh−ng t«i xin m¹nh d¹n ®−a ra mét sè quan ®iÓm nghiªn cøu, s−u tÇm vÒ vÊn ®Ò nµy.
Nghiªn cøu vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña t«i
®−îc chia lµm 3 phÇn chÝnh nh− sau:
PhÇn thø nhÊt:
Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ vµ sù cÇn thiÕt
ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam.
PhÇn thø hai:
Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸- Nh÷ng kÕt qu¶ tÝch
cùc vµ nh÷ng khã kh¨n cÇn th¸o gì.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. lý luận chung về cổ phần hóa và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa ở VN. chương 2. Thực trạng cổ phần hóa. chương 3. Một số giải pháp thúc đẩy cổ
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online