Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhnhu_cobekieuki
#752445 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các DNCN VN
KILOBOOKS.COM

2
th× kh«ng v× ai kh¸c mµ chÝnh c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m lÊy h−íng ®i cho m×nh trong ®ã viÖc t×m kiÕm thÞ tr−êng vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Thùc tÕ chøng minh r»ng cïng víi sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n−íc §«ng ¢u thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp bÞ thu hÑp lµm cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n, ph¸ s¶n. Vµ gÇn ®©y lµ cuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n−íc §«ng nam ¸ lµm cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt hµng sang c¸c n−íc nµy gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, c¶n trë. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i Viªt-Mü míi ®−îc ký kÕt, lµ c¬ héi lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam tiÕp cËn thÞ tr−êng lín ®Çy tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp cËn thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng nµy c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam gÆp r©t nhiÒu kã kh¨n vÒ m«i tr−êng ph¸p luËt, vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c. Do ®ã ®Ó cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch, chiÕn l−îc ®Ó tiÕp cËn thÞ tr−êng thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nãi riªng hiÖn nay ch−a chó träng vµ quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, ch−a tù x©y dùng cho m×ng mét chiÕn lù¬c th©m nhËp thÞ tr−êng, thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô, do ®ã viÖc tiªô thô s¶n phÈm gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Do nhËn thøc ®−îc vai trß vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cïng víi chuyªn ngµnh ®−îc häc “ch−¬ng 7: Qu¶n trÞ tiªu thô” vµ qua nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, t¹p chÝ, em ®· chän ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam.”: §Ò tµi nµy ®−îc x©y dùng dùa triªn ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝnh ®¸nh gi¸ tæng hîp, ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng ph−¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö ph−¬ng ph¸p so s¸nh, triªn c¬ së c¸c lý luËn c¬ b¶n tõ c¸c sè liÖu thu ®ùoc tõ n¨m 1990 ®Õn nay cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm ®· ®¹t ®−îc vµ nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp tõ ®ã ®−a ra c¸c ®Ò xuÊt, gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy . §Ó thùc hiÖn ®−îc néi dung nghiªn cøu triªn th× kÕt cÊu cña ®Ò ¸n m«n häc gåm : ch−¬ng1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam. ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n−íc ta hiÖn nay. ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để có hiệu quả các DNCN phải có chính sách, chiến lược để tiếp cận thị trường thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với DN VN nói chung và DNCN nói riêng
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online