Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Whitman
#752400 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp
KILOBOOKS.COM

Néi dung cña ®Ò ¸n ®−îc thÓ hiÖn qua ba phÇn:
Ch−¬ng I: Lý luËn vÒ kiÓm so¸t chi phÝ
Ch−¬ng II: Néi dung kiÓm so¸t chi phÝ
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chung cña kiÓm so¸t chi phÝ
Do nhËn thøc vµ thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc tÕ cã h¹n, ®èi
t−îng nghiªn cøu l¹i rÊt réng vµ phøc t¹p, do vËy bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sÜ §ç ThÞ H¶i Hµ ®· h−íng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m2003
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Lý luận về kiểm soát chi phí. Chương 2: Nội dung kiểm soát chi phí. Chương 3: Các giải pháp chung của kiểm soát chi phí
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement