Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meocon_timnguoiyeu121
#752399 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu
KILOBOOKS.COM

2
ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn
n«ng s¶n xuÊt khÈu

1.
Lîi thÕ so s¸nh vÒ xuÊt khÈu
Tr−íc hÕt vÒ khÝ hËu cña n−íc ta thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt v× cã nhiÒu
n−íc,, ¸nh s¸ng mÆt trêi, nhiÖt ®é Èm… §Êt ®ai dµnh cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ rÊt lín vµ ®ang cã kh¶ n¨ng më réng n÷a.
Nh©n d©n ta cÇn cï lao ®éng, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vÒ n«ng d©n cho ®êi sèng hµng ngµy vµ cho xuÊt khÈu. Víi d©n sè 80 triÖu
ng−êi, trong ®ã trªn 70% lµm n«ng nghiÖp cã ®ñ søc s¶n xuÊt, nh©n c«ng cña n−íc
ta thÊp nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt rÎ. Víi viÖc vËn t¶i nhiÒu thuËn lîi nªn chi phÝ xuÊt khÈu kÓ c¶ vËn t¶i thÊp cã thÓ c¹nh tranh ®−îc víi n−íc kh¸c. §©y lµ ®iÒu kiÖn
thuËn lîi chñ yÕu b»ng ®−êng biÓn vµ xe löa cho n−íc ta ®Ó s¶n xuÊt vµ xuÊt kh©ñ nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n
2.
TiÒm n¨ng xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n ®· qua chÕ
biÕn
N»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïa, ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng to lín ®Ó ph¸t triÓn nÒn
n«ng nghiÖp toµn diÖn h−íng tíi môc tiªu võa tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng ë trong n−íc, võa phôc vô xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m qua, xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt
Nam ®· ®¹t ®−îc nh÷ng buíc tiÕn m¹nh mÏ, song tËp chung chñ yÕu vµo c¸c s¶n phÈm th«, tû lÖ n«ng s¶n chÕ biÕn xuÊt khÈu cßn hÕt søc nhá bÐ. Ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi c¸c vïng nguyªn liÖu lµ mét yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam.
3.VÞ trÝ vµ vai trß cña n«ng s¶n chÕ biÕn trong ho¹t ®éng xuÊt
khÈu.
Ngay tõ thêi kú ®Çu xuÊt khÈu hµng ho¸ ra n−íc ngoµi, n«ng s¶n ®· lµ mÆt
hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. Nhµ n−íc cã chñ tr−¬ng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu, coi n«ng nghiÖp lµ ngµnh quan träng cho
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Lý luận chung về ngành công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu. 1. Lợi thế so sánh về xuất khẩu. Trước hết về mặt khí hậu của nước ta thuận lợi cho ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement