Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hungmannamsinhbs_hp
#752398 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số ý kiến về phương hướng công tác phát triển kiểm toán ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n

I. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n mét nhu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ.
KiÓm to¸n nhµ n−íc lµ c¬ quan thuéc chÝnh phñ. ë n−íc ta nã míi ®−îc
thµnh lËp vµ ph¸t triÓn trong mÊy n¨m nay nh−ng nã ®· hÖ thèng thÓ hiÖn mét c¸ch râ rÖt vÒ vÞ trÝ vai trß cña m×nh.

Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng
XHCN. ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh qu¶n ký kinh tÕ gãp phÇn thóc ®Èy nhiÖm vô kinh tÕ x· h«Þo cña ®Êt n−íc truíc t×nh h×nh míi, thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng ®éng, toµn diÖn ®ñ søc héi nhËp theo xu h−íng khu vôc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ.

HiÖn nay, ho¹t ®éng kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n nhµ nø¬c nãi riªng
®· trë thµnh mét nhu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi. Nhµ n−íc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ì trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c cÊp, c¸c nghµnh, c¸c ®Þ ph−¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh x©y ®ùng vµ h×nh thµnh ph¸p luËt kiÓm to¸n nhµ nuíc hay luËt kiÓm to¸n nhµ n−íc trong t−¬ng lai. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ th¸p nhÊt ng−êi qu¶n lý qu¸ tr×nh diÔn biÓu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra vµ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ cã ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých hay kh«ng? Cã ®óng ph¸t luËt hiÖn hµnh cña nhµ n−íc kh«ng? ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn n¨ng ®éng ®¶m b¶o “s©n ch¬i” chung phï hîp víi luËt ph¸p trong n−íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ.

Ho¹t ®éng kiÓm to¸n nãi chung vµ ho¹t ®éng kiÓm to¸n nhµ n−íc nãi
riªng ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch th−êng xuyªn vµ ®i vµo nÒ nÕp th× ch¾c ch¾n sÏ gióp cho c¬ quan l·nh ®¹o vµ c¸c nhµ qu¶n lý th©ý râ t¸c dông cña nã.

Ho¹t ®éng kiÓm to¸n nhµ n−íc cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng ®èi víi qu¶nlý
kinh tÕ kh«ng chØ ë tÇm vÜ m« mµ cßn c¶ ë tÇm vi m«.

II. Vai trß cña kiÓm to¸n nhµ n−íc trong nÒn kinh tÕ.
BÊt cø mét chÕ ®é x· héi nµo , ng©n s¸ch nhµ n−íc còng lµ nguån lùc quan
träng nhÊt ®¶m b¶o tµi chÝnh cho mäi lÜnh vùc.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Lý luận chung về kiểm toán. Phần II: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiếm toán
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement