Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yo_blog
#752396 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
KILOBOOKS.COM


tµi: “Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng c−êng huy ®éng vèn ®Çu t− trong
n−íc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay”.
Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm c¸c néi dung sau:
PhÇn I: C¬ së ph−¬ng ph¸p luËn ®Ó huy ®éng nguån vèn.
PHÇN II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn trong n−íc trong thêi gian qua ë
ViÖt nam.
PhÇn III: §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn trong n−íc ë ViÖt
nam trong thêi gian tíi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« PGS.TS. L−u ThÞ H−¬ng ®· tËn t×nh
h−íng dÉn em vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. V×
thêi gian còng nh− kh¶ n¨ng cã h¹n, cho nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu xãt . Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy, c« vµ cña c¸c
b¹n.
Hµ néi, ngµy 10/ 2/2003
Sinh viªn thùc hiÖn.
§inh ThÞ Thu HuyÒn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Cơ sở phương pháp luận để huy động vốn. Phần 2: Thực trạng huy động vốn trong nước trong thời gian qua ở Việt Nam. Phần 3: Định hướng và giải pháp huy đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement