Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Laurenz
#752394 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng trưởng của ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta trong những năm qua. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn: Kinh tÕ ph¸t triÓn

2
ch−¬ng I
§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5
n¨m 2001-2005
1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m 2001-2005 ®èi víi ngµnh c«ng
nghiÖp:
- Môc tiªu chung:
Tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña nÒn
kinh tÕ lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, ng− nghiÖp t¨ng 4,3%, c«ng nghiÖp vµ x©y
dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng 6,2%; tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng 38-39%, n«ng l©m ng− nghiÖp 20-21%, c¸c ngµnh dÞch vô 41-42%.
- Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp:
+ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 13%/n¨m; + Ngµnh ®iÖn t¨ng tr−ëng 13,1%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®iÖn s¶n xuÊt ®¹t
49 tû Kwh;
+ Ngµnh than t¨ng tr−ëng 6,8%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn s¶n l−îng than
s¹ch kho¶ng 15 triÖu tÊn vµ xuÊt khÈu kho¶ng 3,5 triÖu tÊn/n¨m;
+ Ngµnh dÇu khÝ t¨ng tr−ëng kho¶ng 4-5%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
l−îng 22 - 22,5 triÖu tÊn dÇu quy ®æi vµ xuÊt khÈu kho¶ng 12 - 16 triÖu tÊn/n¨m;
+ Ngµnh thÐp t¨ng tr−ëng kho¶ng 14-15%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
l−îng 3,3 triÖu tÊn thÐp x©y dùng, 1 - 1,4 triÖu tÊn ph«i thÐp vµ 0,7 triÖu tÊn thÐp
c¸c lo¹i kh¸c;
+ Ngµnh xi m¨ng t¨ng tr−ëng kho¶ng 13%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
l−îng s¶n xuÊt 23-24 triÖu tÊn xi m¨ng;
+ Ngµnh giÊy t¨ng tr−ëng kho¶ng 10%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
l−îng 605 ngµn tÊn giÊy;
+ Ngµnh c¬ khÝ ®−îc lùa chän lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän tËp
trong ph¸t triÓn vµo c¸c nhãm s¶n phÈm: c¬ khÝ phôc vô n«ng l©m ng− nghiÖp,
x©y dùng, c«ng nghiÖp nhÑ vµ thiÕt bÞ toµn bé; c¬ khÝ ®ãng tµu; c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y c«ng cô; c«ng nghiÖp «t«, xe m¸y; c¬ khÝ chÕ t¹o vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖn;
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sản xuất công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đưa nước ta đi tới một nền kinh tế phát triển, với vai trò to lớn như vậy song sản xuất công g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement