Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoc_sean_kute
#752393 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO và các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM
Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng
Khãa luËn tèt nghiÖp
2
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p më cöa thÞ tr−êng dÞch vô ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp GATS
...............................................................................................................................................................................
73
I.
Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn dÞch vô cña ViÖt Nam
...........................................................
73
1.
Ph¸t triÓn dÞch vô trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu
................................................................................
73
2.
Quan t©m ph¸t triÓn c¸c dÞch vô träng yÕu cña nÒn kinh tÕ
....................................
74
3.
§a d¹ng ho¸ dÞch vô
....................................................................................................................................................
75
4.
G¾n ph¸t triÓn dÞch vô víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt
...........................................................................
76

II.
Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
...........................................................................................................................
76
1.
Nh÷ng gi¶i ph¸p chung cho toµn ngµnh dÞch vô
....................................................................
77
1.1
Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i dÞch vô bªn c¹nh ®Çu t− cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt

hµng ho¸
.......................................................................................................................................................................................
77
1.2
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ngµnh dÞch vô
....................................................
77
1.3
Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a b¶o hé vµ tù do ho¸
.......................................................
79
1.4
Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt
........................................................................................................................
80
1.5
X©y dùng lé tr×nh cam kÕt
..................................................................................................................................
73
2.
C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cho mét sè ngµnh dÞch vô quan träng
..................................
84
2.1
DÞch vô giao th«ng vËn t¶i
...................................................................................................................................
84
2.2
DÞch vô du lÞch
....................................................................................................................................................................
86
2.3
DÞch vô ng©n hµng
.........................................................................................................................................................
89

KÕt luËn
.......................................................................................................................................................................................................
94

Tµi liÖu tham kh¶o
.....................................................................................................................................................................
96

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Khái quát về Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO. Chương 2: Thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam hiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement