Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lynne_lov_pik
#752392 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận chuyển hàng hoá và dịch vụ phục vụ hàng XNK của VNA
KILOBOOKS.COM
VËn chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô phôc vô hµng XNK cña VNA

2
• Môc ®Ých nghiªn cøu
Môc ®Ých cña bµi kho¸ luËn nµy lµ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh doanh vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô phôc vô hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña H·ng hµng
kh«ng quèc gia ViÖt Nam tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy vËn
chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi Vietnam Airlines.
• §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
§èi t−îng nghiªn cøu cña kho¸ luËn nµy lµ c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô
phôc vô chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Vietnam Airlines. Ph¹m vi nghiªn cøu : dùa trªn thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña h·ng hµng
kh«ng quèc gia ViÖt Nam trong kho¶ng thêi gian 1990 - 2002 vµ so s¸nh víi mét sè h·ng hµng kh«ng quèc tÕ kh¸c.
• Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Trong kho¸ luËn nµy t¸c gi¶ cã sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p diÔn gi¶i quy n¹p, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch ®Ò nghiªn cøu ®èi t−îng tõ ®ã ®−a
ra c¸c gi¶i ph¸p cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ thùc tÕ ®Æt ra.
• Néi dung vµ bè côc.
Bè côc cña kho¸ luËn nµy ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ c¸c tµi liÖu tham
kh¶o, kho¸ luËn gåm ba ch−¬ng. Ch−¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng
kh«ng. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña
Vietnam Airlines. Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp
khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng cña Vietnam Airlines.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Khái quát về chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không. Chương 2: Thực trạng kinh doanh vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của VNA. Chư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement