Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vanquynh_01
#752369 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển chính phủ điện tử ở một số nước bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
KILOBOOKS.COM

Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc

Néi dung
Néi dung
Néi dung
Néi dung

Trang
Trang
Trang
Trang

Lêi nãi ®Çu

1
Ch−¬ng I
:
Tæng quan vÒ chÝnh phñ ®iÖn tö
Tæng quan vÒ chÝnh phñ ®iÖn tö
Tæng quan vÒ chÝnh phñ ®iÖn tö
Tæng quan vÒ chÝnh phñ ®iÖn tö
……………
4
I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ChÝnh phñ ®iÖn tö..........…

4
1. Sù ra ®êi ChÝnh phñ ®iÖn tö……………………………………….. .……………
4
2. Kh¸i niÖm vÒ ChÝnh phñ ®iÖn tö…………………………………………………
11
3. Sù kh¸c nhau gi÷a ChÝnh phñ ®iÖn tö vµ ChÝnh phñ truyÒn thèng …………
16
II. C¸c h×nh thøc cung cÊp dÞch vô chÝnh trong
ChÝnh phñ ®iÖn tö……………………………………………...

17
1. H×nh thøc cung cÊp dÞch vô tõ ChÝnh phñ ®Õn ChÝnh phñ - G2G
(Government to Government)………………………………………………………
17
2. H×nh thøc cung cÊp dÞch vô tõ ChÝnh phñ ®Õn Doanh nghiÖp - G2B
(Government to Business)…………………………………………………………..
17
3. H×nh thøc cung cÊp dÞch vô tõ ChÝnh phñ ®Õn C«ng d©n - G2C (Government
to Citizen)……………………………………………...............................................
18
III. Lîi Ých cña ChÝnh phñ ®iÖn tö …………………………
18
1. Lîi Ých vÒ dÞch vô cña ChÝnh phñ ……………………………………………….
18
2. Lîi Ých trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc
19
3. T¹o mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a chÝnh phñ víi chÝnh phñ, gi÷a chÝnh phñ víi
doanh nghiÖp vµ gi÷a chÝnh phñ víi c«ng d©n …………………………………….
21
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định các chính sách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement