Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dang_yeu
#752362 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn 2001 - 2010. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp Lª ThÞ Thu Trang A2-CN9

2

“§Èy m¹nh Ho¹t ®«ng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt nam vµo thÞ
tr−êng EU giai ®o¹n 2001 - 2010. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”
.
Néi dung cña kho¸ luËn tèt nghiÖp muèn nªu lªn phÇn nµo thùc tr¹ng xuÊt
khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam sang thÞ tr−êng EU trong suèt thêi gian hai bªn cã quan
hÖ th−¬ng m¹i, qua ®ã thÊy ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®−îc, vÊn ®Ò cßn tån t¹i, nh÷ng khã kh¨n mµ Nhµ n−íc vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèi −u ®Ó cã thÓ trong thêi gian tíi
®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam sang thÞ tr−êng EU c¶ vÒ chÊt vµ l−îng.
Bµi kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Giíi thiÖu chung vÒ thÞ tr−êng EU
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng vµ triÓn väng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu
hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng EU
Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt
khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng EU giai ®o¹n 2001 - 2010
Cuèi cïng, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« trong Tr−êng
®Æc biÖt lµ c« gi¸o Th¹c SÜ: NguyÔn Xu©n N÷, ng−êi ®· trùc tiÕp tËn t×nh h−íng
dÉn em trong suèt qóa tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh kho¸ luËn.
Do tr×nh ®é, kiÕn thøc cßn h¹n hÑp, hiÓu biÕt thùc tÕ ch−a nhiÒu vµ cßn
thiÕu kinh nghiÖm nªn bµi viÕt khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Sinh viªn:
Lª ThÞ Thu Trang


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Giới thiệu chung về thịt rường Eu. Chương II: Thực trạng và triển vọng phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hoá Việt Nam vào thị trường EU. Chương III:
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement