Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jody_phuong
#752357 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lãi suất ngân hàng thương mại là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
KILOBOOKS.COM
L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng cã hiÖu qu¶
L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng cã hiÖu qu¶
L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng cã hiÖu qu¶
L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng cã hiÖu qu¶


Nh©m Thi Hµ- A3 chuyªn ngµnh 7
2
môc lôc
môc lôc
môc lôc
môc lôc
Lêi nãi ®Çu
.......................................................................................................... 1,2
Ch−¬ng I:ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ l·i suÊt tÝn dông
............................................... 3
I.ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ................................................................................................. 3 1.Kh¸i niÖm ............................................................................................................. 3 2.Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ............................................................................ 4 3.C«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ............................................................................. 7 II.L·i suÊt tÝn dông ................................................................................................ 11 1.§Þnh nghÜa l·i suÊt ............................................................................................. 12 2.Ph©n lo¹i l·i suÊt................................................................................................. 13
3.Vai trß cña l·i suÊt.............................................................................................. 17 4.L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ................................................... 19 5.C¸c nh©n tè t¸c ®éng vµo l·i suÊt....................................................................... 23
6.Sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña NHT¦ ......................................................... 30
Ch−¬ng II:Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch l·i suÊt ë ViÖt Nam trong thêi gian võa
qua. ..............................................................................................................................
1.Giai ®o¹n tõ 1945 ®Õn 1951 ............................................................................... 34 2.Giai ®o¹n tõ n¨m 1951 ®Õn 1986 ....................................................................... 35 3.Giai ®o¹n cuèi n¨m 1986 ®Õn 1995.................................................................... 37 4.Giai ®o¹n tõ 1/1/1996 ®Õn nöa ®Çu n¨m 2000 ................................................... 40 5.Giai ®o¹n tõ 5/8/2000 ®Õn 1/6/2002................................................................... 50
6.Giai ®o¹n tõ 1/6/2002 ®Õn nay ........................................................................... 53
Ch−¬ng III:Gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay...................... 57
I.T¸c ®éng tÝch cùc vµ tÝnh tÊt yÕu cña viÖc thay ®æi c¬ chÕ l·i suÊt theo h−íng thÞ tr−êng .................................................................................................... 57
II.§Þnh h−íng cña NHNN ViÖt Nam ®èi víi chÝnh s¸ch l·i suÊt hiÖn nay........... 61 1. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cÇn qu¸n triÖt khi ®æi míi chÝnh s¸ch l·i suÊt......... 61
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào ngày 6/5/1951 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng của nước ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement