Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ARC_K28
#752353 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường EU và khả năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt nam sang thị trường này
KILOBOOKS.COM

- ii -
I.

§Þnh h−íng ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ViÖt nam – EU trong giai ®o¹n
míi ...........................................................................................................51

1.

§Þnh h−íng chung vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i cña ViÖt nam...........51

2.

§Þnh h−íng chung vÒ ph¸t triÓn hµng n«ng s¶n ViÖt nam – EU.53

II.

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n
ViÖt nam sang EU..........................................................................................59

1.

C¸c gi¶i ph¸p cÊp nhµ n−íc ...........................................................59

2.

Nhãm c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp..............................68

KÕt luËn....................................................................................................71

Tµi liÖu tham kh¶o .............................................................................73

Phô Lôc ......................................................................................................75 Danh môc b¶ng biÓu
B¶ng sè
Néi dung
Trang
1.1
C¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ c¸c n−íc thµnh viªn EU (tÝnh
®Õn 2001)
7
1.2
Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt nam sang EU thêi kú
1990-2000
18
1.3
Tû träng cña c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh trong
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt nam thêi kú 1994-
2000
20
1.4
Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt nam sang EU (ph©n
theo n−íc)
21
1.5
ThuÕ suÊt VAT cña c¸c n−íc thµnh viªn EU
24
2.1
KÕt qu¶ xuÊt khÈu n«ng l©m s¶n chÝnh
35
2.2
T×nh h×nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng l©m s¶n chÝnh
1999-2002
38
2.3
Gi¸ trÞ xuÊt khÈu n«ng s¶n ViÖt nam sang EU
41
3.1
Dù kiÕn c¬ cÊu xuÊt khÈu cña mét sè n«ng s¶n chÝnh
thêi kú 2005-2010
58
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Tổng qun về EU và thị trưởng EU. Chương 2: Thực trạng việc xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam nói chung và sang thị trường liên minh châu Âu trong thời
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement