Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By viet_team
#752352 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động nhận tái bải hiểm hàng không ở công ty bảo hiểm quốc gia Việt Nam - VINARE
KILOBOOKS.COM

2
t¸i b¶o hiÓm hµng kh«ng cã vai trß quan träng ®èi víi ngµnh b¶o hiÓm cßn
non trÎ nµy.
Lµ mét sinh viªn ®µo t¹o trong chuyªn ngµnh Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng
cña tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, em lu«n mong muèn cã ®−îc c¬ héi t×m
hiÓu s©u h¬n vÒ mÆt lý luËn còng nh− thùc tiÔn cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm trªn
c¬ së ®ã ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh. Trong thêi
gian thùc tËp t¹i c«ng ty VINARE, ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o
NguyÔn Hoµng ¸nh cïng c¸n bé trong c«ng ty em chän ®Ò tµi Mét sè biÖn
ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng nhËn t¸i b¶o hiÓm nghiÖp vô b¶o hiÓm
hµng kh«ng ë c«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia ViÖt Nam-VINARE cho
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian, kiÕn thøc vµ t− liÖu trong phÇn lý luËn cña
chuyªn ®Ò, kho¸ luËn nµy sÏ tr×nh bµy mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ b¶o hiÓm hµng
kh«ng bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh vµ c¬ b¶n vÒ kü thuËt t¸i b¶o hiÓm. Trªn
c¬ së ®ã tËp trung vµo ph©n tÝch ho¹t ®éng nhËn vµ t¸i b¶o hiÓm nghiÖp vô b¶o
hiÓm hµng kh«ng ë VINARE. PhÇn cuèi cña kho¸ luËn sÏ ®Ò xuÊt mét sè c¸c
gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ víi hy väng sÏ kh¾c phôc khã kh¨n vµ tån t¹i cña
VINARE vµ mét sè doanh nghiÖp b¶o hiÓm gèc gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
Néi dung cña kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng nh− sau:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm hµng kh«ng vµ t¸i b¶o hiÓm hµng
kh«ng.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm hµng kh«ng ë
c«ng ty VINARE.
Ch−¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l−îng b¶o hiÓm, t¸i
b¶o hiÓm hµng kh«ng.
Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Hoµng
¸nh – gi¶ng viªn Khoa Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng tr−êng §¹i häc Ngo¹i
Th−¬ng ®· chØ b¶o vµ gióp ®ì em tËn t×nh trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn: tõ
khi lËp ®Ò c−¬ng ®Õn lóc hoµn thµnh b¶n th¶o.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm hàng khoogn và tái bảo hiểm hàng không. Chương 2: THực trạng hoạt động nghiệp vụ tái bảo hiểm hàng không ở công ty VINARE. C
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement