Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kangtadang35
#752351 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện bán phá giá cá tra và cá basa voà thị trường Mỹ
KILOBOOKS.COM

5
vùc vµ kinh tÕ quèc tÕ nªn em ®· chän ®Ò tµi:
Nh÷ng bµi häc kinh
nghiÖm rót ra tõ vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra vµ c¸ basa vµo thÞ
tr−êng Mü.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi nµy gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I. §¹i c−¬ng vÒ th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ tranh chÊp th−¬ng
m¹i quèc tÕ
Ch−¬ng II. Néi dung vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa gi÷a ViÖt Nam vµ Mü
Ch−¬ng III. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ vô kiÖn
Do thiÕu kinh nghiÖm vµ nguån th«ng tin cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tµi
sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn chu ®¸o vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o Lª ThÞ Thanh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Đại cương về thương mại quốc tế và tranh chấp thương mại quốc tế. Chương 2: Nội dung vụ kiện cá tra, basa giữa Việt Nam và Mỹ. Chương 3: Những bài học
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement