Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By K_A
#752350 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thủ tục hải quan ở cảng biển của Mỹ đối với thực phẩm Nhập Khẩu
KILOBOOKS.COM

Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp
Khãa luËn tèt nghiÖp

Vò ThÞ
Vò ThÞ
Vò ThÞ
Vò ThÞ ¸
¸
¸
¸nh Hång
nh Hång
nh Hång
nh Hång ---- Ph¸p 2
Ph¸p 2
Ph¸p 2
Ph¸p 2 ---- K38E
K38E
K38E
K38E
Môc lôc
Danh môc nh÷ng ch÷ viÕt t¾t Lêi më ®Çu Ch−¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò tæng quan vÒ h¶i quan vµ thùc phÈm
ë Mü....................................................................................................... 1
1.1. H¶i quan Mü........................................................................................................................1

1.1.1. LÞch sö h¶i quan Mü......................................................................................................1

1.1.2. Tæ chøc h¶i quan Mü.....................................................................................................3

1.1.3. NhiÖm vô h¶i quan Mü ................................................................................................10

1.2. Thùc phÈm ë Mü..............................................................................................................12

1.2.1. Nh÷ng v¨n b¶n luËt chñ yÕu liªn quan ®Õn thùc phÈm ë Mü...................................13

1.2.2. Nh÷ng tæ chøc cã chøc n¨ng qu¶n lý an toµn thùc phÈm ë Mü...............................19

1.2.3. T×nh h×nh nhËp khÈu thùc phÈm cña Mü....................................................................25

Ch−¬ng 2 Thñ tôc h¶i quan ë c¶ng biÓn cña mü ®èi víi thùc
phÈm nhËp khÈu .............................................................................. 31
2.1. Khai b¸o h¶i quan ®èi víi hµng thùc phÈm nhËp khÈu............................................31

2.1.1. QuyÒn ®−îc lµm thñ tôc nhËp khÈu víi h¶i quan......................................................31

2.1.2. §Þa ®iÓm khai b¸o........................................................................................................33

2.1.3. Thêi gian khai b¸o.......................................................................................................34

2.1.4. Nh©n viªn vµ c¬ quan h¶i quan ë c¶ng .....................................................................34

2.1.5. Bé hå s¬ khai b¸o hµng thùc phÈm nhËp khÈu.........................................................35

2.2. KiÓm tra hµng thùc phÈm nhËp khÈu vµ chøng tõ nhËp khÈu ...............................46

2.2.1. Néi dung kiÓm tra ........................................................................................................46

2.2.3. H×nh thøc kiÓm tra .......................................................................................................56

2.3. TÝnh vµ thu thuÕ hµng thùc phÈm nhËp khÈu ............................................................57

2.3.1. Ph©n lo¹i hµng thùc phÈm nhËp khÈu.......................................................................60

2.3.2. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng thùc phÈm nhËp khÈu......................................................64

2.3.3. Th«ng b¸o thuÕ vµ thu thuÕ........................................................................................70

2.3.4. MiÔn thuÕ, hoµn thuÕ ..................................................................................................71

2.3.5. PhÝ h¶i quan.................................................................................................................72

2.4. Th«ng quan hµng thùc phÈm nhËp khÈu....................................................................72

2.4.1. §iÒu kiÖn th«ng quan ..................................................................................................72

2.4.2. C¸ch thøc th«ng quan hµng thùc phÈm nhËp khÈu..................................................73

2.5. Thanh tra ®¸nh gi¸ sù chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña nhµ nhËp khÈu.....................74

2.5.1. Néi dung thanh tra.......................................................................................................74

2.5.2. Quy tr×nh thanh tra.......................................................................................................74

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Một số vấn đề tổng quan về hải quan và thực phẩm ở Mỹ. Chương 2: Thủ tục hải quan ở cảng biển của Mỹ đối với thực phẩm nhập khẩu. Chương 3: Những điểm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement