Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quataoxanh0_0
#752328 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khả năng lợi ích và lộ trình của việc ra đời 1 đồng tiền chung cho các nước Asean
KILOBOOKS.COM
Kh¶ n¨ng, lîi Ých vµ lé tr×nh cho viÖc ra ®êi mét ®ång tiÒn chung cho c¸c n−íc ASEAN
Bïi Quèc Th¸i
- 2 -
§¹i häc Ngo¹i Th−¬ng
TC K18-A1
kinh nghiÖm cho ASEAN nãi riªng còng nh− bÊt kú mét khu vùc nµo mong
muèn h×nh thµnh mét liªn minh tiÒn tÖ nãi chung vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña ViÖt nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp h−íng tíi h×nh thµnh mét ®ång tiÒn chung. Tõ nh÷ng
ph©n tÝch ®ã, cïng víi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ ë §«ng Nam ¸ hiÖn nay, cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn r»ng mét liªn minh tiÒn tÖ t−¬ng tù nh− liªn minh tiÒn tÖ ch©u ¢u
sÏ ra ®êi ë ASEAN trong t−¬ng lai kh«ng xa. Bè côc cô thÓ cña kho¸ luËn gåm ba ch−¬ng nh− sau:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn ra ®êi mét ®ång tiÒn chung . Ch−¬ng II: Kh¶ n¨ng , lîi Ých vµ lé tr×nh cho viÖc ra ®êi mét ®ång tiÒn
chung ASEAN.
Ch−¬ng III:Gi¶i ph¸p nh»m h×nh thµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho mét
®ång TiÒn chung ASEAN vµ c¸c vÊn ®Ò cña ViÖt nam .
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, khãa luËn kh«ng khái cã nh÷ng sai sãt vµ bÊt cËp.
T«i rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp phª b×nh tõ phÝa thÇy c« vµ c¸c b¹n. Cuèi
cïng, t«i xin nãi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi PGS. TS. NguyÔn Phóc Khanh, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ cã nh÷ng ý kiÕn , ®ãng gãp quý b¸u gióp ®ì t«i thùc
hiÖn khãa luËn nµy.

Nam ®Þnh , ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2003 .

Sinh viªn : Bïi Quèc Th¸i .

TC K18-A1.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
sự thành công và bài học kinh nghiệm của các nước Châu Âu đã cho các nước Đông Nam á niềm tin vào triển vọng hình thành 1 đồng tiền chung cho khu vực
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement