Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By H_T
#752315 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK Việt nam
KILOBOOKS.COM
3.3. Tõ th¸ng 3/2002 ®Õn nay ...............................................................................31

4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña TTCK ViÖt Nam ............................................................32
4.1.Nh÷ng −u ®iÓm...............................................................................................32

4.2. Nh÷ng h¹n chÕ ..............................................................................................34

III. Thùc tr¹ng ®Çu t− n−íc ngoµi qua thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam ...............36
1.Hµnh lang ph¸p lý vÒ ®Çu t− n−íc ngoµi qua TTCK ViÖt Nam hiÖn nay ................36
1.1.C¸c lo¹i c«ng ty ®−îc phÐp ®Çu t−..................................................................37

1.2. Vèn ®iÒu lÖ vµ vèn cæ phÇn............................................................................37

1.3. Cæ phÇn ........................................................................................................38

1.4. §Çu t− n−íc ngoµi.........................................................................................38

1.5. B¸n cæ phÇn cho nhµ §Çu t− n−íc ngoµi .......................................................38

2. Qui m« nguån vèn §TNN qua TTCK (FPI) trong tæng nguån vèn vµo ViÖt Nam.39
3. T×nh h×nh n¾m gi÷ cæ phiÕu cña ng−êi n−íc ngoµi ..............................................40
4. T×nh h×nh giao dÞch cña ng−êi n−íc ngoµi trªn TTCK ..........................................45
5. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ®Çu t− n−íc ngoµi qua ThÞ tr−êng Chøng kho¸n ViÖt
Nam ...................................................................................................................48
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi qua thÞ tr−êng chøng kho¸n
ViÖt Nam...............................................................................................................................49
I. §Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam .....................................49
1. Quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam ................49
2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng ViÖt Nam..........................................................50
3. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn...................................................................................51
II. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ViÖt Nam trong thu hót vèn ®Çu t−
n−íc ngoµi qua TTCK ...........................................................................................54
1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ...................................................................................54
1.1 §iÒu kiÖn chÝnh trÞ æn ®Þnh.............................................................................54

1.2. T×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn ...........................................................................55

1.3. C¶i c¸ch c¬ cÊu ®−îc chó träng ....................................................................55

1.4. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi ®Çu t− n−íc ngoµi ®· râ rµng. ................................56

2. Khã kh¨n.............................................................................................................57
2.1.VÒ mÆt vÜ m« ..................................................................................................57

2.2. ThÞ tr−êng chøng kho¸n cßn nhá bÐ vÒ quy m« ..............................................57

2.3. ThiÕu th«ng tin ..............................................................................................57

2.4. ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ch−a nhÊt qu¸n vµ ch−a th«ng tho¸ng...................58

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Lý luận về vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK. chương 2. Thực trạng đầu tư nước oài qua TTCK VN. chương 3. Một số giải pháp thu hút
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement