Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mjviet2008
#752314 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những thách thức cơ hội và giải pháp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sức lao động của Việt Nam sang thị trường Châu Á
KILOBOOKS.COM
Hoµng Thanh H−¬ng – A2CN9 – Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Tr−êng §¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng

2

yÕu tËp trung ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2001- 2010.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ:
nªu ra vµ ph©n tÝch thùc tiÔn
ho¹t ®éng nµy ë ViÖt Nam ®ång thêi ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p cho t×nh h×nh xuÊt khÈu lao ®éng n−íc ta sang thÞ tr−êng Ch©u
¸
.
Néi dung cña bµi kho¸ luËn:
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, c¸c phô lôc, tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm
c¸c phÇn sau:
Ch−¬ng 1:
Tæng quan vÒ c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam
sang thÞ tr−êng Ch©u
¸:
Th¸ch thøc vµ c¬ héi.
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu søc lao ®éng sang thÞ
tr−êng Ch©u
¸.

§Ó hoµn thµnh ®−îc bµi kho¸ luËn nµy, t«i ®· ®−îc sù h−íng dÉn vµ gióp ®ì
tËn t×nh cña c« gi¸o h−íng dÉn trùc tiÕp – Vò ThÞ HiÒn, gi¶ng viªn tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Hµ Néi; Gi¸m ®èc NguyÔn Quèc Hïng vµ c¸c c« chó, anh chÞ em lµ c¸n bé cña Trung t©m XKL§ - C«ng ty XNK vµ HTQT Coalimex thuéc Tæng c«ng ty Than ViÖt nam, gia ®×nh vµ b¹n bÌ. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« HiÒn vµ mäi ng−êi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®−îc bµi kho¸ luËn nµy cña m×nh.
Do tr×nh ®é cña ng−êi viÕt cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n kho¸ luËn kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý chØ dÉn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc nước ta tham gia vào thị trường lao động quốc tê, mặc dù đã đem lại những kết quả bước đầu, song hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động còn thấp do rất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement