Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_lonelysheep
#752311 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy định và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các DNVN
KILOBOOKS.COM
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu
…………………………………….…………….………………………..
1

Ch−¬ng I. Quy ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü
1. Kh¸i niÖm vÒ b¸n ph¸ gi¸
…….…………………………………………………...
3
1.1 §Þnh nghÜa
………………….………………………………………………………...
3
1.2 C¸c ®¹o luËt liªn quan ®Õn b¸n ph¸ gi¸ ( LuËt doanh thu 1916, LuËt thuÕ quan 1930,…)
………...………………………...
3
2. Quy ®Þnh cña luËt ph¸p Hoa Kú vÒ xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸
…...……...
5
2.1 C¬ quan thÈm quyÒn ®iÒu tra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸
……..……………………...
5
2.2 Tr×nh tù tiÕn hµnh xö lý b¸n ph¸ gi¸
……..…………………….………………...
6
2.2.1 Qu¸ tr×nh khëi kiÖn
……..…………………….…………..………………………
6
2.2.2 Qu¸ tr×nh ®iÒu tra
….....…………………….…………………………………...
10
2.2.3 C¸c kh¸i niÖm ph¸p lý chÝnh

…………….……………….……....…………...
20
2.2.4 Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i
…………...………….……………………………….…...
34

Ch−¬ng II. Thùc tiÔn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü
1. Tæng quan thùc tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ vµo thÞ tr−êng Mü
…………………....
36
1.1 Thèng kª c¸c vô b¸n ph¸ gi¸ trong giai ®o¹n 1980-2001
…………………...
37
1.2 Thùc tr¹ng xö lý c¸c vô b¸n ph¸ gi¸ vµo thÞ tr−êng Mü
……….…….….…...
43
2. Nh÷ng nhËn xÐt vÒ viÖc ¸p dông luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü
……...
49
2.1 Ph¶n øng cña c¸c quèc gia ®èi víi luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü
…..…...
49
2.2 Nh÷ng ¶nh h−ëng tiªu cùc cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®Õn b¶n th©n nÒn kinh tÕ Mü
…………..………….…………………………………...
52

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một điều hiển nhiên là trong hoạt động thương mại quốc tê trong tương lại, việc các doanh nghiệp phải đối mặt với luật chống bán phá giá là 1 điều tất yếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement