Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoavokhuyet7777
#752310 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch pháp của công ty du lịch việt Nam
KILOBOOKS.COM
C¸c gi¶i ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng kh¸ch du lÞch ng−êi Ph¸p cña c«ng ty Du LÞch ViÖt Nam


TrÇn Ph−ng Ngäc - Líp Ph¸p 1 - K38E
2


Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam vµ
thùc tr¹ng kh¸ch du lÞch cña c«ng ty .............................


35
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam ................... 35
2.1.1. S¬ l−îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .... 35
2.1.2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty .................................... 37
2.1.2.1. NhiÖm vô...................................................................... 37 2.1.2.2. QuyÒn h¹n..................................................................... 38
2.1.3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ................................................. 38
2.1.4. §iÒu kiÖn kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu
cña c«ng ty .............................................................................


43
2.1.4.1. §iÒu kiÖn kinh doanh cña c«ng ty................................ 43 2.1.4.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ............. 45 2.1.4.3. §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng cña c«ng ty..................................................


46
2.1.5. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2002.... 47
2.1.5.1. VÒ c«ng t¸c khai th¸c vµ phôc vô kh¸ch....................... 47 2.1.5.2. VÒ ho¹t ®éng ®¹i lý
50
2.1.5.3. VÒ c«ng t¸c ®Çu t− liªn doanh..................................... 50 2.1.5.3. VÒ ho¹t ®éng cña ®éi xe............................................... 51
2.1.6. Ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m
tíi.............................................................................................


51
2.2. §Æc ®iÓm thÞ tr−êng kh¸ch du lÞch Ph¸p cña
C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam ........................................................


52
2.2.1. §Æc ®iÓm kh¸ch du lÞch Ph¸p cña c«ng ty .......................... 52
2.2.2. Thùc tr¹ng kh¸ch du lÞch cña c«ng ty.................................. 55
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khách du lịch và vấn đề cốt lõi nhất trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của ngành du lịch nói chung và các hãng lữ hành nói riêng. đặc biệt trong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement