Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By q_zzzz1992
#752307 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa của Tổng công ty dầu khí việt Nam
KILOBOOKS.COM

1
Lêi më ®Çu

Cæ phÇn ho¸ lµ mét chñ tr−¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ tr−êng. Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ tr−íc hÕt lµ nh»m thay ®æi ph−¬ng thøc qu¶n lý; huy ®éng thªm vèn cña
c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi doanh nghiÖp ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, t¹o thªm viÖc lµm vµ n©ng cao søc c¹nh tranh; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi lao ®éng vµ nh÷ng ng−êi kh¸c cã cæ
phÇn; t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶; t¨ng tµi s¶n cña Nhµ n−íc; n©ng cao thu nhËp cña ng−êi lao ®éng vµ gãp phÇn t¨ng tr−ëng kinh tÕ,
v.v… vµ tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ lµ mét yÕu tè quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng kho¸n. V× vËy, cæ phÇn ho¸ lµ mét xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch
quan.
Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp lín cña Nhµ n−íc, xu
h−íng trong t−¬ng lai cßn lµ tËp ®oµn dÇu khÝ ViÖt Nam. VÒ ph−¬ng diÖn c¬ cÊu, tËp
®oµn sÏ lµ mét tæ chøc ®a ngµnh, ®a chøc n¨ng th× viÖc ®a d¹ng ho¸ ph−¬ng thøc qu¶n lý xem nh− mét nhu cÇu cÊp b¸ch. Thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, tõ
n¨m 1997, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· thµnh lËp Ban §æi míi doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ë Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay
kÕt qu¶ cßn dõng l¹i ë viÖc mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn ®ang hoµn chØnh ph−¬ng ¸n ®Ó tr×nh Ban §æi míi doanh nghiÖp Tæng c«ng ty tr×nh lªn Ban §æi míi doanh nghiÖp
Trung −¬ng. V× vËy, viÖc nghiªn cøu t×m nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc cho viÖc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ë Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi lµ cÇn
thiÕt. Trªn c¬ së nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm cæ phÇn
ho¸ trong vµ ngoµi n−íc, thùc tr¹ng c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ ë Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt
Nam, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh
cæ phÇn ho¸ cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam
” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tổng công ty dầu khí Việt Nam là 1 DN lớn của NN, xu hướng trong tương lại còn là tập đoàn dầu khí Việt Nam/ về phương diện cơ cấu tập đoàn sẽ là 1 tổ chức đa n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement