Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_nuong
#752306 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động marketing của 1 số công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp Ho¹t ®éng Marketing cña c¸c c«ng ty n−íc ngoµi kinh doanh hµng tiªu dïng t¹i ViÖt Nam


Ng« V¨n Hoµ - CN9 - A2

Khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng

2
C¸c ho¹t ®éng Marketing tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng tæ chøc s¶n xuÊt
kinh doanh, qu¶ng c¸o cho ®Õn , ho¹t ®éng ph©n phèi hµng ho¸, t¹o lËp c¸c kªnh ph©n phèi lan réng tõ thµnh phè ®Õn c¸c tØnh, c¸c ®Þa ph−¬ng vµ vïng s©u ' , xa trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam.
C¸c ho¹t ®éng marketing ®em l¹i cho c«ng ty hiÖu qu¶ rÊt lín c¶ vÒ kinh tÕ
còng nh− qu¶ng c¸o cho th−¬ng hiÖu vµ tªn s¶n phÈm cña c«ng ty. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp trong n−íc cÇn ph¶i häc hái vµ tiÕp thu. chÝnh v× lý do nµy t«i ®· chän ®Ò tµi :"Ho¹t ®éng Marketing cña mét sè c«ng ty n−íc ngoµi kinh doanh hµng tiªu dïng t¹i ViÖt Nam" ®Ó viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp.
* Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó nghiªn cøu ®−îc c¸c néi dung vµ hoµn thµnh ®−îc môc ®Ých cña ®Ò tµi,
chóng t«i vËn dông ph−¬ng ph¸p biÖn chøng kÕt hîp víi t− duy kinh tÕ míi trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh vµ t×nh h×nh cô thÓ cña c«ng ty hiÖn nay lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò do thùc tiÔn ®Ò ra. Khi ph©n tÝch vµ ®Ò ra c¸c ph−¬ng ph¸p kiÕn nghÞ t«i ®· sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn l«gic, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p dù b¸o, vµ c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nh− so s¸nh, phª ph¸n, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. .
* Néi dung nghiªn cøu: KÕt cÊu Kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng.
Ch−¬ng I:C¬ së lý luËn vÒ marketing quèc tÕ.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty n−íc ngoµi kinh doanh hµng tiªu dïng t¹i ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng Marketing cña c¸c c«ng ty n−íc ngoµi kinh doanh hµng tiªu dïng t¹i ViÖt nam.

Tuy nhiªn víi kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng cã h¹n cña t¸c gi¶, vÒ viÖc thu thËp
tµi liÖu nªn kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sot vÒ néi dung còng nh− h×nh thøc RÊt mong ®−îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n .

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña ThS Ph¹m Thu H−¬ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
các hoạt động marketing từ việc nghiên cứu thị trường tổ chức sản xuất kinh doanh, quảng cáo cho đến hoạt động phân phối hàng hóa, tạo lập các kênh phân phối la
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement