Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By osakaa5
#752305 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và xuất khẩu lạc của công ty Vilexim
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp


1
Môc lôc

Lêi më ®Çu
4
* Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ mÆt hµng l¹c
* Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ mÆt hµng l¹c
* Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ mÆt hµng l¹c
* Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ mÆt hµng l¹c
5
Ch−¬ng I:
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty VILEXIM
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty VILEXIM
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty VILEXIM
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty VILEXIM
10
1. LÞch sö h×nh thµnh
10
2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn
11
3. C¬ cÊu tæ chøc
11
4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n
13
5. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty
15
5.1. Ho¹t ®éng tµi chÝnh
15
5.2. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
17
Ch−¬ng II.

T×nh h×nh thu mua vµ kinh doanh xuÊt khÈu l¹c cña C«ng ty
T×nh h×nh thu mua vµ kinh doanh xuÊt khÈu l¹c cña C«ng ty
T×nh h×nh thu mua vµ kinh doanh xuÊt khÈu l¹c cña C«ng ty
T×nh h×nh thu mua vµ kinh doanh xuÊt khÈu l¹c cña C«ng ty
Vilexim trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Vilexim trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Vilexim trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Vilexim trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y

23
I. Ho¹t ®éng tæ chøc thu mua l¹c xuÊt khÈu
23
1. Nguån hµng l¹c cña C«ng ty
23
2. C¸c h×nh thøc thu mua l¹c xuÊt khÈu
23
2.1. Mua ®øt b¸n ®o¹n
23
2.2. Ph−¬ng thøc uû th¸c xuÊt khÈu
24
2.3. Ph−¬ng thøc trao ®æi hµng
25
3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng thu mua l¹c xuÊt khÈu
25
3.1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn
25
3.2. T¸c ®éng cña m«i tr−êng kinh doanh
27
4. C«ng t¸c tæ chøc thu mua l¹c xuÊt khÈu
28
4.1. X©y dùng bé m¸y thu mua vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc thu mua
28
4.2. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thu mua
30
5. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thu mua l¹c xuÊt khÈu
32
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay, hoạt động xuất khẩu đã trở thành 1 hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia, nhất là đối với 1 quốc gia đang phát triển như việt Nam. với
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement