Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuy_duong2207
#752300 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lợi ích của các nước đang phát triển khi gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM

2
giíi, ... khi gia nhËp tæ chøc WTO c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn còng ®øng tr−íc nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch lín nh− c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t trong ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng néi ®Þa yÕu kÐm; sù ph©n ho¸ giµu - nghÌo, thµnh thÞ vµ n«ng th«n ngµy cµng m¹nh; vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng sinh th¸i vµ nguån lùc lao ®éng chÊt l−îng thÊp; luËt ph¸p ch−a hoµn thiÖn ... lµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn hiÖn nay. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra cÇn ®−îc nghiªn cøu nh»m lµm râ lîi Ých, còng nh− nh÷ng th¸ch thøc vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm h÷u Ých cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®· gia nhËp tæ chøc WTO cho lé tr×nh gia nhËp tæ chøc nµy cña n−íc ta hiÖn nay.
Víi nh÷ng lý do ®ã ng−êi viÕt m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: - Lîi Ých cña c¸c
n−íc ®ang ph¸t triÓn khi gia nhËp tæ chøc WTO -
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cö
nh©n cña m×nh. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng lîi Ých cña c¸c n−íc khi gia nhËp WTO.

2- T×nh h×nh nghiªn cøu

Cho ®Õn nay ®· cã kh¸ nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy
d−íi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau ®−îc c«ng bè. Tiªu biÓu nh− c¸c t¸c phÈm:
+ §ç §øc ®Þnh: C¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn trong tiÕn tr×nh tham
gia tæ chøc WTO. T¹p chÝ: Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi, sè 3/199, tr.15.
+ M−êi lîi Ých cña hÖ thèng th−¬ng m¹i thÕ giíi, Nxb thÕ giíi, Hµ
néi, 2001.
+ Tõ diÔn ®µn Siat¬n: Toµn cÇu ho¸ vµ tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).

+ Bé ngo¹i giao: Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), Nxb CTQG, 2000.

Nh×n chung, c¸c c«ng tr×nh trªn ®· Ýt nhiÒu ®Ò cËp tíi c¸c vÊn ®Ò cña c¸c
n−íc ®ang ph¸t triÓn khi gia nhËp tæ chøc WTO. Tuy nhiªn, vÉn ch−a cã nh÷ng c«ng tr×nh tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ lîi Ých cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn khi gia nhËp tæ chøc WTO.

3- Môc ®Ých nghiªn cøu.

- HÖ thèng hãa nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tæ chøc WTO.

- ChØ ra nh÷ng lîi Ých vµ khã kh¨n cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn khi
gia nhËp tæ chøc WTO, ®ång thêi nªu lªn mét sè kinh nghiÖm cña Trung Quèc.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc gia nhập WTO là 1 tất yếu khách quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement