Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By papillon_1411
#752299 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của hội nhập quốc tế đến ngành Ngân hàng Việt Nam
KILOBOOKS.COM
T¸c ®éng cña héi nhËp quèc tÕ ®Õn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam -

TrÇn ThÞ Thu Hµ

Khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng
-
2 -
Tr−ßng §H Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi


môc lôc

Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................................5

Ch−¬ng I:
TiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña kinh tÕ ViÖt nam vµ nh÷ng
c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng
.....................8
1. §Þnh h−íng môc tiªu tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc...............8 2. TiÕn tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam trong thêi gian qua .......................10
2.1. Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt nam ..................................................10 2.2. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü, cam kÕt gia nhËp WTO, cam kÕt theo AFTA vµ nh÷ng cam kÕt cô thÓ cña ViÖt nam liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ...................................................................12
2.2.1. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Mü............................................................12 2.2.2. C¸c cam kÕt c¬ b¶n khi gia nhËp WTO ...............................................16 2.2.3. C¸c cam kÕt theo AFTA ......................................................................18
3. Môc tiªu vµ ph−¬ng ch©m cña c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp...............18
3.1. Môc tiªu .........................................................................................................18 3.2. Ph−¬ng ch©m..................................................................................................19
4. C¬ héi vµ th¸ch thøc cña ng©n hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp ..............................19
4.1. C¬ héi.............................................................................................................19 4.2. Th¸ch thøc......................................................................................................22
4.2.1. ThÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam cßn l¹c hËu so víi c¸c n−íc trong khu vùc. ......................................................................................22 4.2.2. ViÖt Nam vÉn cßn tôt hËu vÒ thÓ chÕ thÞ tr−êng, hÖ thèng ph¸p luËt kÐm minh b¹ch vµ tÝnh thùc thi kÐm...................................................23 4.2.3. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam cßn nhiÒu yÕu kÐm.............................25 4.2.4. HÖ thèng tµi chÝnh ViÖt Nam víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh lµ chñ ®¹o .........................................................................28

Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng nh÷ng t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Õn
hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam trong thêi gian qua
....................30
1. Vµi nÐt vÒ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ .........................................................................30
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quá trình toàn cầu hóa đang thúc đẩy mạnh mẽ sự hội nhập của các nước vào nền kinh tế thế giới và khu vực. có thể nói, hiện nay hầu như không có 1 quốc gia nào
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement