Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngo_kinhstar
#752298 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Nhật Bản và giải pháp vượt qua của hàng xuất khẩu Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Hµng rµo kü thuËt trong Th−¬ng m¹i cña NhËt B¶n vµ gi¶i ph¸p v−ît qua cña hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam
Trang 2
1.
Kim ng¹ch, c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam-NhËt B¶n......................33
2.
§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c rµo c¶n kü thuËt cña hµng xuÊt khÈu
ViÖt Nam...............................................................................................41
Ch−¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng v−ît qua hµng rµo kü thuËt
trong th−¬ng m¹i cña NhËt B¶n cña hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam
....................50
I.

C¸c ®Þnh h−íng chiÕn l−îc xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng NhËt B¶n ®Õn
2010...........................................................................................................50
1.
Quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng chung....................................................50
2.
§Þnh h−íng c¬ cÊu hµng hãa xuÊt khÈu...............................................51
3.
§Þnh h−íng xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng NhËt B¶n ®Õn 2010...................51
II.

C¸c gi¶i ph¸p............................................................................................56
1.
VÒ phÝa nhµ n−íc..................................................................................56
1.1
Nhãm gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ Th−¬ng m¹i ViÖt Nam-NhËt
B¶n.......................................................................................................56
1.2
C¸c biÖn ph¸p hç trî cho doanh nghiÖp..............................................65
2.
VÒ phÝa doanh nghiÖp ViÖt Nam...........................................................68
2.1
N©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm...........................................................68
2.2
X©y dùng vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn vÒ m«i tr−êng.............................69
2.3
B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp.......................................................70
2.4
N¾m v÷ng th«ng tin thÞ tr−êng vµ ng−êi tiªu dïng NhËt
B¶n.......................................................................................................74
KÕt luËn............................................................................................................... 78
Tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................................80
Phô lôc.................................................................................................................82http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Khái quát về quan hệ thương mại việt Nam - Nhật Bản. chương 2. Các rào cản kỹ thuật trong thương mại của Nhật Bản. chương 3. Các giải pháp nâng cao kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement